- KS mener det er positivt at meldingen gir kommunene større ansvar på fosterhjemsområdet, men det følger ingen garanti om nye midler til styrking av fosterhjemsområdet, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide. 

Fosterhjem er det mest brukte tiltaket når barn og ungdom ikke lenger kan bo sammen med foreldrene sine. Meldingen fra regjeringen tar for seg blant annet rekruttering, opplæring og rammebetingelser for fosterhjem. Kommunenes ansvar for oppfølging av barn skal tydeliggjøres.

- Vi er opptatt av å skape forutsigbare rammevilkår for fosterforeldre, og har spilt inn til Barne, likestillings - og inkluderingsdepartementet på hvilken måte finansieringen av fosterhjem kan styrkes. Vi kan ikke se at meldingen går langt nok når det gjelder å bedre fosterforeldrenes vilkår, sier Eide.

KS har foreslått å styrke rammeverket og samtidig etablere felles retningslinjer for frikjøp og kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, og på den måten bidra til å rekruttere og beholde fosterhjem.

KS mener at forsterkning av oppfølging av fosterhjemmene er viktig for å sette fosterhjemmene i stand til å ivareta barna best mulig, men KS er imidlertid sterkt i tvil om at forsterkning til fosterhjemmene som hovedregel skal gjelde oppfølging og ikke gis som økonomisk kompensasjon.

Meldingen gir en retning, og vil utrede videre flere av de sentrale områdene. KS forventer at det skjer i dialog med kommunesektoren og at løsningene som velges utvikles i samarbeid med kommunene. KS vil påpeke at faglige veiledere må utvikles med basis i fosterhjemtjenesten for å være nyttige og målrettet i kvalitetsutviklingen.

Videre lesning