KS har i samarbeid kommunal sektor, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Datatilsynet og Riksarkivet kartlagt hvordan dokumentasjonen i barnevernet håndteres. Med utgangspunkt i kartleggingen er det utarbeidet en veileder for å hjelpe og rettlede kommunal sektor i håndtering av saker som vedrører barnevern, slik at dokumentasjonen blir håndtert i tråd med gjeldende lovverk.

Veilederen gir virksomhetene som håndterer oppgaver knyttet til barneverntjenesten, et tydeligere bilde av hvordan dokumentasjon i tilknytning til barnevern skal håndteres, for å sikre en best mulig forsvarlig og effektiv håndtering av slik dokumentasjon.

Veilederen med vedlegg bygger på informasjon og kartlegging av oppgaveløsningen i kommune og stat. Oversikt over oppgaver og rutiner er nedfelt i to kartleggingsskjemaer.  Veilederen inneholder også anbefalinger til beste praksis for i størst mulig grad å oppfylle lovverk og etablere god praksis.

Målgruppen for rapporten og veilederen er ledere, saksbehandlere og ansvarlige for barneverntjenestens arkiv i kommunene, Bufetat og Bufdir.

Lenkeblokk Icon Veilederen finner dere her: Lenkeblokk Icon Rapport: Forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet