– Lokalvalget blir viktig. Velgerne bør utfordre partiene på hvordan de vi bruke mulighetene reformen gir, sa Hartviksen.

Reformen flytter ansvaret for barnevernet fra barnevernslederen til kommunestyre.

I debatten var både lokalpolitikere, KS og stortingspolitikere fra Ap og Frp enige om at hovedgrepet i barnevernreformen er rett vei å gå: Styrke kommunenes arbeid med tidlig innsats og forebygging.

Lenkeblokk Icon Ønsker du å se debatten i opptak?

Men det tar tid før forebygging virker, og derfor er finansieringen i denne overgangsperioden spesielt viktig. Det er den klare utfordringen fra KS og kommunene til rikspolitikerne.  

– Det er krevende å gå fra tilskudd til rammeoverføringer. En del kommuner med stort press på barneverntjenestene trenger bedre finansiering av overgangskostnadene. Men kommunene må også evne å prioritere forebyggende arbeid, sa Kristin Holm Jensen, direktør for oppvekst, kultur og utdanning i KS.

Den tunge jula i Nordre Land

Det har Nordre Land kommune klart, etter den tunge jula i 2016.

– Signaler tydet på at det var utfordringer i barnevernet vårt. Vi politikere opplevde barnevernet som en svart boks vi ikke hadde nøkkelen til. Vi ba om å få et tilsyn fra Fylkesmannen, og resultatet fikk vi 20. desember 2016: 90 prosent av sakene som var gjennomgått hadde feil og mangler, mange måtte behandles på nytt. Det ble ikke den hyggeligste jula jeg har hatt, sa ordfører Ola Tore Dokken (Sp).  

Men det som begynte vanskelig, ble starten på en positiv utvikling i barnevernet – som også er blitt slått sammen med Søndre Land og Gjøvik. Krisen ble en vekker for kommunestyret, og har skapt et engasjement for barn og unges oppvekst.

Forebygging tar tid, men det virker ganske raskt, viser eksempelet Nordre Land.

– Vi satte inn flere forebyggende tiltak fra 2018, og vi ser allerede etter fire år resultater i form av færre saker i barnevernet, sa Dokken.

Ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken (Sp), har forventninger til utvalget som neste uke legger fram sin utreding om kommunenes inntektssystem.

– Kostnadsnøkkelen for barnevern har vist seg ikke å ta høyde for å dekke de reelle kostnadene i barnevernet. De må bli mer treffsikre, mener Dokken.

Horten gjennomfører helhetlig oppvekstreform

Horten er en mellomstor kommune med ganske svak kommuneøkonomi og mange barn i barneverntiltak. De prioriterer nå forebygging tydelig. Ti personer skal ansettes for kun å jobbe med forebygging, og flere skal komme til.  

– Forebyggende arbeid er det som skjer utenfor barnevernet. De som ansettes skal jobbe med barn og unge i barnehager, skoler, helsestasjoner og i et psykisk helse-team, fortalte Hege Klavenes, barnevernleder i Horten.   

Barnevernreformen skal være en helhetlig oppvekstreform, og da må hele kommunen bidra. Tjenester rettet mot både barn og foreldre må involveres.

– Det har vært viktig for oss å gjøre dette til et felles prosjekt i kommune, med engasjement også fra administrativ og politisk ledelse, sa Klavenes.

KS’ barneverløft

Både Nordre Land og Horten har deltatt i KS’ barnevernløft. Dette utviklingsprogrammet tilbys politisk og administrativ ledelse for å øke kunnskapen om og eierskapet til barnevernet – slik også barnevernreformen krever at de har.

KS har flere tiltak for å styrke kompetansen blant både ledere og ansatte i barnevernet.

– Særlig lederutvikling og -støtte er avgjørende for å lykkes med reformen. Det er også viktig for å styrke støtten til ansatte i en meget krevende jobb, slik at sykefraværet og turnoveren kan reduseres, sa Holm Jensen.