Forhandlingene om SFS 2201endte i 2017 med brudd mellom KS og Utdanningsforbundet.

Nemndskjennelsen som kom våren 2018 ble bragt inn som en del av Hovedtariffoppgjøret i 2018. Dette førte ikke til endringer i selve særavtalen SFS 2201, men det ble nedsatt et partssammensatt utvalg med følgende mandat:

Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe om barnehagelærerrollen. Ekspertgruppen skal frembringe et kunnskapsgrunnlag om barnehagelærerrollen og yrkesutøvelsen. Det nedsettes et partssammensatt utvalg etter at ekspertgruppen har fremlagt sin rapport. Det partssammensatte utvalget skal se på de utfordringer og muligheter som ligger i rapporten når det gjelder utvikling av barnehagelærerrollen.

Nytt diskusjonshefte

I mars 2020 var utvalget i ferd med å ferdigstille arbeidet. Partene har utarbeidet et diskusjonshefte til arbeidsplassene. Heftet skulle presenteres gjennom et kveldsseminar, men koronapandemien forsinket alle planer. Utfordringer rundt pandemien og å overholde smittevern preger fortsatt arbeidet i barnehagene. Vi har likevel valgt å sende dette ut i det nye året i håp om at 2021 gir muligheter i å ta tak i noen av de diskusjonene vi oppfordrer til.

Lederne for arbeidet er enige om det har vært et konstruktivt samarbeid, som ha bidratt til utdypet og felles forståelse for kompleksiteten i barnehagelærerollen.

Heftet som nå går ut til arbeidsplassene, løfter tre temaer til diskusjon:

  1. Ledelse, organisering og faglig autonomi
  2. Fagspesialister vs. generalister
  3. Videreutvikling av en helhetlig og integrert praksis

Vil bidra til dialog

Partene i utvalget har gjennom dette arbeidet fått en bedre forståelse for kompleksiteten i barnehagelærernes profesjonsutøvelse og alle spenningsfeltene de står i.

Partene ønsker med dette heftet å bidra til dialog slik at styrere og barnehagelærere sammen kan diskutere utviklingen av barnehagelærerprofesjonen og det pedagogiske arbeidet i barnehagen, slik ekspertgruppa om barnehagelærerrollen foreslår.

I heftet presenteres temaer som styrere, barnehagelærere og øvrige barnehageansatte kan ta tak i, for å videreutvikle barnehagelærerrollen, lederrollen og barnehagen som lærende organisasjon. Hensikten er å videreutvikle barnehagetilbudet på en slik måte at barnehagelærerens kompetanse i størst mulig grad kommer barna til gode.

Last ned heftet

Utdanningsforbundet planlegger også et webseminar som sannsynligvis vil gjennomføres ved oppstart av høsten.