KS beklager at PBL tar i bruk en aksjonsform som rammer et tilbud til barn og foreldre som kommunene har ansvaret for.
Helge Eide, KS-direktør for Samfunn, velferd og demokrati

Kommunene får en rekke henvendelser om aksjonen. I denne artikkelen svarer KS på ofte stilte spørsmål og kommenterer PBLs argumenter for den politiske aksjonen.    

Dette er altså en politisk aksjon fra arbeidsgiversiden rettet mot nasjonale politiske myndigheter. Det er svært uvanlig. PBL gjorde det samme i 2009.

Kommunene har ingen direkte rolle i aksjonen, men kan gjennomføre tilsyn med barnehagens tilbud og med om foreldre og barn får det tilbudet de har krav på som normalt.

– KS beklager at PBL tar i bruk en aksjonsform som rammer et tilbud til barn og foreldre som kommunene har ansvaret for. KS forventer at barnehageeierne sørger for at aksjonen ikke påfører foreldre og barn vesentlig ulempe og at de som er avhengig av barnehageplassen får tilbud om dette, sier Helge Eide, KS-direktør for Samfunn, velferd og demokrati.

PBL er også opptatt av at barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud og anbefaler samme praksis som da barnehagene hadde stengt/reduserte åpningstider under pandemien

Pensjonspåslag

Solberg-regjeringen foreslo å redusere pensjonspåslaget til private barnehager i sitt budsjettforslag, og Støre-regjeringen foreslår å redusere det ytterligere i sin tilleggsproposisjon.

Det er godt dokumentert at dagens pensjonspåslag overkompenserer private barnehagers kostnader til pensjon. Det er PBL isolert sett enig i. Den siste utredningen som stadfestet dette ble publisert av Telemarksforsking og Samfunnsøkonomisk analyse nå i høst. I rapporten Lønnsomhet og kapitalstrukturer i private barnehager 2019 heter det:

«De aller fleste private barnehager har pensjonsordninger som gir lavere pensjonskostnader enn det som kompenseres gjennom pensjonspåslaget i driftstilskuddet, og de kan også ha en sammensetning av ansatte med alder og lønnsnivå som gir lavere pensjonsutgift».

For regnskapsåret 2019 anslås det en differanse mellom tilskudd og faktiske utgifter til pensjon på 929 millioner kroner.

– KS mener at regelverket bør endres slik at private barnehager får dekket sine faktiske pensjonsutgifter. Det ga vi senest uttrykk for i høringsuttalelsen til Storbergets utredning om finansiering av private barnehager, sier Eide.

Spørsmål og svar

Må foreldrene betale for plassen når barnehagen er stengt?

Foreldrebetaling er et forhold mellom foreldrene og de private barnehagene. Det skal framgå av vedtektene, også om det er ordninger knyttet til stengning på grunn av streik.

Foreldre som opplever ulemper med aksjonen, kan fremsette krav om forholdsmessig kompensasjon ifølge PBL.

Bortfall av 2,5 timers foreldrebetaling for 100.000 barn tilsvarer omtrent 4,4 millioner kroner med dagens makspris. Anslaget er usikkert.

Fører stengning til økonomisk tap for barnehagen?

Nei, ikke for den enkelt barnehage.

Et forsiktig anslag viser at dersom PBLs barnehager stenger i 2,5 time, så medfører det at kommunene utbetaler ca. 15-20 millioner kroner i tilskudd til et tilbud foreldre og barn ikke får.

Dette er beregnet utfra kommunenes utgifter per oppholdstime, multiplisert med 2,5 timer for 100.000 barn. Anslaget er usikkert.

Kommentarer til PBLs argumenter for den politiske aksjonen

PBL: Det er uansvarlig å kutte i ett element av finansieringen uten å se på helheten​

Finansieringen av private barnehager er godt dokumentert i mange utredninger, som Velferdstjenesteutvalget og Storberget-utvalget har lagt til grunn.

Det er ingen indikasjoner på at andre tilskuddselementer er underfinansiert. Kapitaltilskuddet er for eksempel ganske sammenfallende med kapital og leiekostnader i sektoren, viser Storberget-utvalgets analyse (side 91).

PBL: Fire av ti private barnehager har allerede svært krevende økonomi.​

Private barnehager har rett til å få dekket sine utgifter til pensjon, oppad begrenset til kommunens nivå.

Lønnsomheten i sektoren varierer. Derfor ar Storberget-utvalget foreslått endringer som vil gi mindre og eldre barnehager høyere tilskudd. At variasjonene er såpass store, kan også være et argument nettopp for differensierte tilskudd.

PBL: Et kutt i pensjonstilskuddet truer gode lønns- og pensjonsordninger for de ansatte.​

Dette er kritikk arbeidstakerorganisasjonene, som forhandler pensjon og andre ytelser med PBL, som er best egnet til å svare på. Både Fagforbundet og Utdanningsforbundet har egne kommentar om aksjonen.

PBL: Private barnehager får allerede mindre penger enn kommunene per barnehageplass​.

Private barnehager behandles likeverdig. Det betyr at kommunale utgifter ligger til grunn for tilskuddene. Unntaket er pensjon, hvor det er satt et eget påslag, nettopp fordi det er lavere pensjonsutgifter i private barnehager.

PBL: Søknadsordningen, som skal gi barnehager med ekstra høye pensjonskostnader sine kostnader dekket, er svært uforutsigbar og løser ikke problemet.

PBL har, i samarbeid med KS, vært med å utforme søknadsskjema. Som felles ansvarlig for søknadsskjema går vi gjerne i dialog med PBL om eventuelle endringer, innenfor til enhver tid gjeldende regelverk.

Pensjonsleverandører er forpliktet til å gjøre sammenstillinger av pensjonskostnadene som brukes i søknaden. Ordningen bidrar til likeverdighet i behandling av pensjonskostnad og håndtering av premiefond både for kommunen og private barnehager.