KS har i høring 19 april, i Utdannings og forskningskomiteen dokumentert at pedagog- og bemanningsnormen vil være underfinansiert med omtrent en milliard kroner i 2020/2021 hvis ikke finansieringen økes.

- En norm som skal oppfylles på barnehagenivå må også kostnadsberegnes på barnehagenivå. En nasjonal norm for bemanning må finansieres ut fra de reelle kostnadene den påfører kommunesektoren og det må sikres en overgangsordning for private barnehager fram til 2020, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Kommunene setter krav
97 av 126 høringssvar fra kommunene setter fullfinansiering av pedagog- og bemanningsnorm som forutsetning for støtte til forslaget. For å tydeliggjøre hva kommunene har satt som forutsetning for støtte innføring av norm, sendte KS ut en spørreundersøkelse til kommunene. 112 kommuner har svart innenfor den korte høringsfristen. 72 prosent av kommune mener at Regjeringens finansiering ikke dekker kommunens kostnader til bemanningsnormen.

- Dette viser med all tydelighet at normen ikke er fullfinansiert for kommunene, sier Eide.

Utfordrer det lokale selvstyret
Regjeringen har foreslått å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen i barnehager. Det innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Forslaget skal iverksettes allerede fra 1. august 2018.

KS mener det er positivt med økte forventninger til kvalitet i barnehagetilbudet, men vil påpeke at statlig vedtatte normer utfordrer det lokale selvstyret. 
- Å skape gode barnehager for alle barn en av de viktigste oppgavene for kommunene som en del av ansvaret lokalsamfunnet har for å gi barn og unge et helhetlig utdanningsløp og gode oppvekstvillkår. Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat. Et godt barnehagetilbud er avhengig av et stabilt personale med god og relevant kompetanse.

Utfordrende for private barnehager
Fra 1.1.2016 har private barnehager hatt rett til 100 prosent tilskudd, basert på kostnadene i kommunale barnehager to år tidligere. Enkelte private barnehager får en utfordrende økonomisk situasjon i en periode på to år. Manglende finansiering fører til en vedvarende økonomisk utfordring for kommunesektoren og fører til en merkostnad for kommunene samlet på 1 milliard kroner fra 2020/2021. 
KS mener det er alvorlig at flere private barnehageeiere signaliserer at de ikke kan drive barnehage med de nye pedagog- og bemanningskravene. For kommunene er det vesentlig at private barnehager også kan opprettholde driften ved innføring av nye normer. 

Foreldre er fornøyde
Forslagene om norm for bemanning hele åpningstiden er ikke konkretisert, utredet eller kostnadsberegnet. KS må påpeke at en slik utredning må foretas før det kan tas endelig stilling til en eventuell nasjonal utvidelse av normer til å gjelde for hele åpningstiden.  
Barnetilsynsundersøkelsenfra SSBviser at 96 prosent sier de er fornøyde med «personalets omsorg for barna», mens 92 prosent er fornøyde med «personalets måte å møte foreldre på» og like stor andel er fornøyde med barnehagens åpningstider. 

Les hele vårt høringssvar samt fellesbrev til komiteen under.

 

Lenkeblokk Icon Høringssvar fra KS

 

Felles brev fra KS og PBL