Utvalget skal utrede finansieringen av private barnehager og beskrive fordeler og ulemper ved dagens finansieringssystem, for både kommunene og alle typer av barnehager og eiere. Utvalget kan komme med forslag til regelverksendringer og blant annet vurdere hvordan dette påvirker alle typer eiere, hvordan endringene vil stå seg over tid og peke på hvordan endringene kan stimulere til økt kvalitet i det pedagogiske tilbudet.

Det er positivt at det nå blir en gjennomgang av finansieringen av private barnehager som også skal vurdere fordeler og utfordringer med dagens system for kommunene, sier Christian Monsbakken. Kommunene har et helhetlig ansvar for alle barn, uavhengig av om de går i kommunale eller private barnehager. Finansieringen av barnehagesektoren bør derfor i større grad ivareta kommunens muligheter for å utvikle en helhetlig utdanning og oppvekstpolitikk.

KS vil innhente innspill fra kommunene til arbeidet og gjøre dette tilgjengelig for utvalget.

Det partssammensatte utvalget består av følgende medlemmer:

  • Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver Virke
  • Christian Monsbakken, spesialrådgiver KS
  • Espen Rokkan, direktør PBL
  • Sidsel M. Schade, spesialrådgiver Fagforbundet
  • Anne-Dorthe Nodland Aasen, seniorrådgiver Utdanningsforbundet.

Last ned utvalgets mandat