KS har fått flere spørsmål om praktisering av regelverket knyttet til dekning av engangskostnader i forbindelse med overgang til nye avtaler. KS Advokatene har i en rettslig vurdering nylig konkludert med at det er rettslig grunnlag å avslå søknader hvor de pådratte ekstra kostnader som kreves dekket er knyttet til nye og endrede pensjonsavtaler inngått etter 1.1.2019.

KS Advokatene har som begrunnelse for sin vurdering vist til at hovedregelen for så vidt gjelder dekning av kostnader til pensjon er påslagsregelen i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4. Det er i forskriften § 4 a gjort unntak fra denne regelen for pensjonsavtaler som er inngått før 1.1.2019, hvor disse har medført høyere kostnader for de private barnehager enn hva som blir dekket etter påslagsregelen. Det fremgår av motivene at skjæringstidspunktet for inngåelse av avtaler er et bevisst valg fra lovgivers side.

Lenkeblokk Icon Du kan lese nærmere om KS Advokatenes rettslige vurdering her