Det konkluderer Agenda Kaupang med i rapporten «Kommunene som lokal barnehagemyndighet». Det er to mangler i dagens barnehagelov:

  • Det mangler håndfaste krav til kvalitet i barnehageloven og forskrifter til loven. Det er verken stilt krav til bemanning, bygninger, arbeidsmetoder eller rutiner for kvalitetskontroll. I den grad kommunene prøver å benytte skjønn, blir de stoppet av jurister.
  • Det mangler realistiske virkemidler for å sikre etterlevelse av barnehagelovens krav til tjenesten. Kommunens eneste virkemiddel er stenging av barnehagen, og det passer bare i de mest alvorlige sakene.

I prosjektet har Agenda Kaupang innhentet informasjon fra syv case-kommuner. Flere av kommunene har vært med å bidra til mye kvalitetsutvikling i private barnehager de siste tre årene. Dette har ikke skjedd ved hjelp av barnehageloven, men i samarbeid med de private barnehagene. Virkemidlene har vært avtaler, sjarm og «gulrøtter».

Alle case-kommunene ønsker mer styring over private barnehager. De opplever at det ikke er samsvar mellom kommunens ansvar og myndighet. Kommunene er mest opptatt av disse endringene i loven:

  • Klarere minstekrav til kvalitet
  • Rett til å pålegge felles kvalitetssikringstiltak (for eksempel brukerundersøkelse)
  • Rett til å avkorte tilskudd ved uakseptabel/ulovlig lav kvalitet
  • Kommunale/nasjonale regler om opptak bør gå foran barnehagens vedtekter
  • Rett til å nekte tilskudd til barn uten rett til plass («nullåringene»)
  • Tidsbegrenset godkjenning av barnehager