Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning i KS, har kommentert barnehagenormene på vegne av kommunesektoren. På arbeidstakersiden har Steffen Handal fra Utdanningsforbundet og May Britt Sundal fra Fagforbundet gitt sine kommentarer.

Å skape gode barnehager for alle barn er en av kommunens viktigste oppgaver. Et godt barnehagetilbud er avhengig av et stabilt personale med god og relevant kompetanse. KS og kommunesektoren arbeider for gode barnehager med høy kvalitet for alle barn, uavhengig av hvem som eier barnehagen. KS mener at antall ansatte og antall pedagoger betyr noe for kvaliteten i barnehagene. Samtidig er det den pedagogiske praksisen til de ansatte som avgjør kvaliteten. Det er stor variasjon på barnas, barnegruppenes og foreldres behov.

Når KS uttaler seg imot statlig bindende normer i barnehage er det ikke fordi vi verken ønsker flere barnehagelærere eller flere dyktige ansatte. Vi støtter ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy andel barnehagelærere kan være et bidrag til dette, men vi mener at virkemiddelet er feil. For å oppnå hensikten med normer, må kommunene finansieres slik at de kan prioritere bemanning ut fra lokale behov, både i kommunale og private barnehager.

KS mener at kommuner som ønsker å prioritere høy bemannings- og pedagogtetthet må kunne kreve minst den samme bemanningen i de private barnehagene for å få tilskudd med 100 prosent finansiering. De nye og skjerpede normene har nå trådt i kraft, og kommunesektoren vil gjøre hva den kan for å innfri disse. Det er kjent at det er stor mangel på kvalifiserte barnehagelærere i flere områder i landet. Selv om det teoretisk er tilstrekkelig antall barnehagelærere i Norge til å oppfylle normene, betyr det ikke at disse nødvendigvis bor eller ønsker å arbeide der det er mangel på barnehagelærere.

Vi må derfor vente at kommunene som barnehagemyndighet må behandle et økt antall dispensasjonssøknader fra både norm og utdanningskrav i en periode. Flere pedagoger kan gi færre timer til stede med barna fordi pedagogene i større grad må sette av tid til planleggings- og møtevirksomhet. Det blir derfor viktig at eiere sikrer at barna får nytte av en styrket kompetanse i barnehagene. Samtidig må vi anerkjenne den gode jobben assistenter og fagarbeidere gjør i det direkte arbeidet med barna.

Når skjerpet pedagognorm og ny bemanningsnorm nå har trådt i kraft er kommunesektoren opptatt av finansieringen av disse tiltakene. KS har påvist en underfinansiering på totalt ca. 900 millioner kroner for de to normene fra 2021. Kommunene forventer nå at Stortinget følger opp den sterke nasjonale styringen av barnehagesektoren med økt finansiering slik at andre viktige tjenester til innbyggerne ikke må nedprioriteres for å finansiere de skjerpede kravene til bemanning. 

Lenkeblokk Icon Les artikkelen med kommentarer i Barnehagefolk