Utdanningsdirektoratet (Udir) avga sommeren 2018 en ny tolkning om kommunens finansieringsansvar for nye barnehageplasser til fylkesmannen i Troms. Tolkningen innebar at kommunene måtte finansiere alle eller ingen nyetablerte plasser i eksisterende og nye private barnehager. Etter henvendelse fra Tromsø kommune har KS fulgt opp saken ovenfor Udir og senere Kunnskapsdepartementet (KD).

- Det er svært gledelig at Kunnskapsdepartementet har konkludert med at kommunene fortsatt kan utøve sitt frie skjønn når det gjelder finansiering av nyetablerte private barnehageplasser. Vi forventer at dette prinsippet blir videreført etter høringen om ny regulering av private barnehager, sier Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS.

KD har gitt KS full støtte i sine vurderinger av hvordan barnehagelovens § 14 andre ledd skal forstås ved vurdering av tilskudd til nye barnehageplasser. Kommunene kan velge å finansiere deler av en privat barnehage som etableres etter 2011. Kommunen er heller ikke forpliktet til å finansiere nye barnehageplasser som oppstår dersom en eksisterende privat barnehage velger å utvide sitt leke- og oppholdsareal.

- Konklusjonen fra KD sikrer at kommunen kan ivareta sin rett og plikt til å dimensjonere barnehagetilbudet og vurdere utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov, sier Barlindhaug.

Udirs tolkning fra juni 2018 innebar at kommunene ville ha to valg dersom en privat barnehage ønsker å etablere seg eller utvide leke- og oppholdsarealet: Å si ja til tilskudd til alle plasser barnehagen kan ha på leke- og oppholdsarealet uavhengig av kommunens behov for plassene, eller å si nei til all finansiering av barnehagen inkludert plasser etablert før 2011 eller nye plasser man har behov for.  Årsaken er at Udir mente at kommunen ikke har hjemmel for å finansiere deler av en godkjent barnehage selv om den er godkjent etter 2011. KS mente dette var en feiltolkning og er svært fornøyd med at KD nå har bidratt til å rette opp denne feilen.

I KD sitt brev av 1. juli 2019 til Udir er konklusjonen:

«KD mener etter dette at når kommunene skal behandle søknader om tilskudd etter barnehageloven § 14 andre ledd, har de anledning til å gi tilskudd til deler av barnehagen. Dette gjelder både når en privat barnehage som allerede mottar tilskudd velger å utvide, og når en privat aktør vurderer å etablere en ny barnehage. I begge tilfeller står kommunen fritt til å gi tilskudd til en del av barnehagen. Ved behandling av tilskudd ved utvidelse av eksisterende drift, faller ikke den opprinnelige godkjenningen bort.

Departementet ber om at direktoratet legger departementets vurdering til grunn og orienterer kommunene om denne forståelsen av barnehageloven § 14 andre ledd.»

Lenkeblokk Icon Les brevet fra Kunnskapsdepartementet her.