KS har mottatt flere henvendelser med spørsmål om hvordan kommunene skal forholde seg til fritak for foreldrebetaling når deler av en barnehage, en enkeltavdeling eller -base, er stengt av smittevernhensyn. Vi har også fått spørsmål om barnehageeier er forpliktet til å gi betalingsfritak dersom barna i barnehagen settes i karantene. KS forstår gjeldende regelverk slik at foreldrene har rett på fritak for foreldrebetaling dersom en avdeling eller base stenges med hjemmel i smittevernloven, men ikke dersom barna i barnehagen ilegges karantene av smittevernhensyn.

Foreldre skal ha fritak for foreldrebetaling dersom en enkeltavdeling eller -base i barnehage stenges med hjemmel i smittevernloven

I den midlertidige loven om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 4 andre avsnitt står det: «Foreldre til barn som ikke får et tilbud fordi barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal ikke betale for barnehageplassen.»

I forarbeidene til bestemmelsen kommenteres det ikke om foreldrebetalingen bortfaller også dersom en enkeltavdeling eller base i barnehagen stenges med hjemmel i smittevernloven. Dersom en avdeling eller base stenges, gjøres det på de samme vilkårene som en hel barnehage stenges, og med den konsekvens at foreldrene ikke mottar et barnehagetilbud. KS mener bestemmelsen må forstås slik at det ikke er forskjell på om det er hele eller deler av barnehagen som stenges. Foreldre vil derfor, etter vår oppfatning, ha rett på fritak fra foreldrebetaling dersom deler av en barnehage stenges med hjemmel i smittevernloven.

Foreldre har ikke krav på betalingsfritak dersom en enkeltavdeling, -base eller barnehage settes i karantene ved lokale utbrudd

Den midlertidige loven regulerer, som vist i avsnittet over, at foreldre ikke skal betale for barnehageplassen når barnehagen eller deler av barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven.  Det følger av ordlyden at det kun er dersom barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven at foreldre kan kreve betalingsfritak.

Loven gir ikke, slik KS forstår den, foreldre rett til fritak fra foreldrebetaling for andre tilfeller enn ved stenging. Selv om barn settes i karantene av hensyn til smittevern og foreldre ikke får benyttet seg av plassen, kan det ikke kreves bortfall av foreldrebetaling for disse tilfellene. Dette gjelder selv om det er hele eller deler av barnegruppen i barnehagen som settes i karantene.