Det er mindre forskjeller i bemanning mellom kommunale og private barnehager enn tidligere. Kommunene innførte og tilpasset seg bemanningsnormen i 2018, mens de private barnehager har brukt noe lenger tid på å innføre normen, viser statistikk for 2019. Totalt oppfyller 94 prosent av barnehagene bemanningsnormen.

Om bemanningsnormen

Barnehageloven stiller krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Normen ble innført 1. august 2018, men barnehagene hadde ett år på å innfri kravet. Barnehager som ikke innfrir kravet etter 1. august 2019 må søke om dispensasjon.

For å kunne sammenligne barnehager med ulik sammensetning av barn, justeres det for alder og oppholdstid. I beregningen av barn per ansatt, og barn per barnehagelærer, teller derfor barn under tre år som to barn.

Mangler over 3.000 pedagogiske ledere 

Pedagogtettheten øker i både private og kommunale barnehager. Det er flere barnehager som oppfyller pedagognormen i 2019, samtidig er det nesten 2000 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. Totalt mangler det over 3000 årsverk barnehagelærere for å oppfylle normen. Dette er en nedgang på om lag 1000 årsverk sammenliknet med 2018.


Ingen endringer i foreldrenes tilfredshet

- Det er gledelig at de aller fleste foreldre er godt fornøyd med barnehagetilbudet i kommunen, sier Kristin Holm Jensen.

130 000 foreldre har svart på foreldreundersøkelsen for 2019 og tallene på nasjonalt nivå er tilsvarende som tidligere år. Også på spørsmål om foreldrene opplever at bemanningstettheten er tilfredsstillende er resultatene stabile. Foreldrene oppgir å være mest tilfredse med barnets trivsel og minst fornøyd med informasjon og ute- og innemiljø.

Foreldretilfredsheten ligger noe høyere i private enn i kommunale barnehager, samtidig er det små forskjeller og hovedbildet er at foreldre er fornøyd og mindre fornøyd med de samme forholdene i både kommunale og private barnehager.

Liten nedgang i antall barnehager og antall barn

Det er totalt 21 færre ordinære barnehager sammenlignet med 2018. Totalt går det 2300 færre barn i barnehage.

Flere får redusert foreldrebetaling grunnet lav inntekt

Over 35.000 husholdninger og over 43.000 barn har fått reduksjon i foreldrebetaling eller gratis opphold i barnehage på grunn av lav inntekt i 2019. Det er nesten 2000 flere husholdninger enn i 2018.

I 2019 var kostnadene for kommunene 813 millioner kroner. Det er en økning på over 150 millioner kroner fra året før.