Som tiltak for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av pandemien ble det vedtatt redusert arbeidsgiveravgift i 2020. Ordningen gjaldt både offentlige og private. Dette førte til lavere kostnader, isolert sett, i både kommunale og private barnehager. Utdanningsdirektoratet (Udir) henvendte seg til Kunnskapsdepartementet med spørsmål om hvordan dette skulle håndteres i tilskuddsberegningen for 2022. Deres konklusjon var at tilskuddsgrunnlaget for private barnehager i 2022 må korrigeres for redusert arbeidsgiveravgift, slik at normal arbeidsgiveravgift legges til grunn. Udir har formidlet dette videre til kommunene.

KS oppfordret kommunene til å avvente eventuelle korrigeringer i tilskudd for 2022 til Kunnskapsdepartementet hadde klargjort sin tolkning.  I departementets svar til KS presiseres det at kommunene må se til formålet med ordningen om redusert arbeidsgiveravgift og at dette var en generell ordning for å avhjelpe både offentlige og private arbeidsgivere med økonomiske konsekvenser av koronapandemien.

KS er positive til klargjøringen av at kommunene kan se redusert arbeidsgiveravgift i sammenheng med de totale økonomiske konsekvensene av pandemien for den lokale barnehagesektoren i tilskuddsberegningen, sier Christian Monsbakken. Brevet presiserer at tolkningen var generell og at lokale forhold og ulike økonomiske konsekvenser av pandemien lokalt derfor ikke ble vurdert, men at de lokale vurderingene må sikre at effekten av redusert arbeidsgiveravgift ikke nulles ut.

Slik åpner svaret fra Kunnskapsdepartementet for at kommunene gjør en konkret vurdering opp mot andre forhold som påvirket utgiftene det aktuelle regnskapsåret. Dette er i tråd med innspillene KS rettet i henvendelsen til departementet.

Svaret fra Kunnskapsdepartementet (pdf)