Det vil i årene fremover lages flere nasjonale og internasjonale rapporter med funn fra undersøkelsen, blant annet med analyser av ansattes trivsel, arbeidsoppgaver, faglig utvikling, pedagogisk praksis og holdninger. Du finner mer informasjon om resultatene her.

TALIS Starting Strong Survey er den første internasjonale undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager, i regi av OECD. Undersøkelsen gir innblikk i hva de ansatte mener om arbeidshverdagen sin og tilbudet barna får. TALIS Starting Strong Survey er gjennomført i til sammen ni land. Dette er: Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland.

Kilde: Udir

- Det er svært gledelig at de ansatte trives i yrket og at barnehageansatte sier både barn og foreldre verdsetter arbeidet de gjør, sier Trond Kalhagen, konstituert avdelingsdirektør i KS. Det er ikke overraskende og bekrefter funn fra andre undersøkelser. Norske barnehager har en stabil arbeidsstyrke og barnehagene preges av høy andel fast ansatte og at færre slutter sammenlignet med andre land.

Barn og foreldre verdsetter de ansatte

De ansatte oppgir at barn og foreldre verdsetter jobben de gjør. I tillegg rapporteres det om god kontakt med foreldregruppen. 100 prosent verdsettes av barna og 99 prosent av foreldrene. Samtidig er de ansatte spurt om hvordan arbeidet de gjør blir verdsatt i samfunnet for øvrig, og da faller tallet betraktelig og bare 50 prosent oppgir dette.

Nesten alle ansatte har deltatt på faglig utvikling det siste året

94 prosent av de ansatte har deltatt i faglig utvikling det siste året. Selv om det er ansatte med høyest utdanning som har deltatt på dette i størst grad, er det mindre forskjeller i deltagelse i faglige utviklingsaktiviteter i Norge enn i andre land. Både styrer og ansatte oppgir at eier og myndigheter legger til rette for og støtter faglig utvikling.

- De ansatte oppgir å ha behov for mer kunnskap om barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, og dette sammenfaller med funnene for TALIS som ble gjennomført i ungdomsskolen. Det blir derfor interessant å se hvilke signaler regjeringen gir i stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende felleskap, sier Kalhagen.

Lav andel med høyere utdanning sammenlignet med andre land

Sammenlignet med de andre deltagerlandene, er det færre ansatte med høyere utdanning i arbeid i barnehager. Samtidig oppgir 77 prosent av de ansatte at de har utdanning rettet mot arbeid med barn.

Ansatte ønsker mindre barnegrupper

På spørsmål om hva de ansatte ville prioritert med en 5 prosent økning i budsjettene, svarer flest at de ville økt bemanningen for å redusere størrelsen på barnegruppene. Spørsmålene ble besvart våren 2018, altså omtrent samtidig med behandlingen av lovforslag om bemanningsnorm i Stortinget.

For mange barn i barnegruppen - eller på avdelingen - oppgis også som kilde til stress blant de ansatte. Både styrere og ansatte oppgir at fravær i ansattgruppen er en stressfaktor.

Norske barnehageansatte oppgir høyere stress knyttet til store barnegrupper, og få ansatte sammenlignet med andre land. Samtidig viser både denne og andre undersøkelser at bemanningstettheten internasjonalt er høy i Norge sammenlignet med andre land.