KS og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) gjennomførte i perioden 2012-2016 prosjektet Beredskapsteam mot mobbing. Bakgrunnen for prosjektet var alvorlige mobbesaker der foresatte og elever opplevde at de ikke fikk den hjelpen og støtten de trengte og hadde krav på, eller at både foresatte, elever og skolen opplevde at løsningen på mobbeproblemene lå utenfor den enkelte skoles mandat og muligheter.

Stortinget vedtok i mars 2018 å be regjeringen utarbeide en nasjonal veileder som kan lette kommunenes arbeid med å etablere beredskapsteam mot mobbing i skolen selv eller i samarbeid med andre.

Veilederen er nå ferdig og tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettside.

Det er viktig å se beredskapsteamets oppgaver og ansvar i lys av endringen i opplæringslovens kapittel 9A. Selv om elever og foreldre kan melde saker direkte til fylkesmannen, er det viktig at kommunene og fylkeskommunene har god beredskap for vanskelig saker, der kommunens og fylkeskommunens tverrfaglige og tverretatlige kompetanse kan bistå skolene.

Skoler får etter hvert god kompetanse i å håndtere mobbesaker. Det er viktig at denne kompetansen ikke bare blir på den enkelte skolen, men videreformidles og tas i bruk i hele kommunen/fylkeskommunen. Beredskapsteamet kan ha en viktig rolle i denne kompetanseutviklingen. Beredskapsteamet kan også være skoleeiers instans for rektors varsling av saker, og skoleeiers kompetente samtalepartner med rektorene i vurderingen og håndteringen av vanskelige og komplekse saker.

Se veilederen på udir.no