Hva betyr det at vi skal følge med? Hva er gode tiltak for et godt skolemiljø på vår skole? Dette er utfordrende spørsmål. Derfor har Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), KS og skolelederforbundet samarbeidet om å lage et samtaleopplegg om skolemiljøet, som kan bidra til å svare på slike spørsmål. Opplegget bygger på opplæringslovens bestemmelser om nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og skolenes aktivitetsplikt.

Last ned opplegget

Målgruppa for opplegget er primært skolemiljøutvalgene. Det er viktig at alle i skolesamfunnet snakker sammen om nulltoleranse og aktivitetsplikten. Samtaleopplegget er derfor laget slik at det også kan brukes i andre organer på skolen som elevråd, FAU og samarbeidsutvalg og på foreldremøter og i klassemøter.

Kommunene og fylkeskommunene er ansvarlige for elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø og for at skolene arbeider systematisk med dette. Samtaleopplegget kan være en del av skolenes og kommunenes/fylkeskommunenes systematiske arbeid ved at man regelmessig har samtaler om de ulike temaene både på skolenivå, på rektornivå og på styringsnivåer over skolen.

Rett til et godt og trygt skolemiljø - hva innebærer det på vår skole?