Kommuneloven slår fast at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. (§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen). Kommunedirektøren kan delegere ansvaret for å utarbeide systemer for internkontroll til for eksempel skoleansvarlig i kommunen eller fylkeskommunen.

Hva innebærer internkontroll?

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.  Internkontrollen innebærer at kommunedirektøren skal:

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Opplæringsloven gir alle elever rett til et godt og trygt skolemiljø og kommuner og fylkeskommuner ansvar for å oppfylle rettighetene som elevene har (opplæringsloven §§ 9A-2, 13-1 og 13-3).

Reglene om internkontroll

For at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø, er det viktig at de har en opplevelse av å høre til i klasse- og skolefelleskapet, at de opplever seg som en betydningsfull person og har mulighet til medvirkning i dette fellesskapet. Reglene om internkontroll skal bidra til at skolene, og dermed kommunene og fylkeskommunene oppfyller lovens minstekrav.

Opplæringslovens kap. 9A har bestemmelser om aktivitetsplikt for alle som arbeider i skolen når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, enten dette henger sammen med manglende tilhørighet til fellesskapet eller dersom en som arbeider på skolen krenker eleven. Reglene om internkontroll skal bidra til å sikre at aktivitetsplikten overholdes. Det er blant annet viktig for kommunen og fylkeskommunen å ha rutiner og prosedyrer på hvordan samhandlingen mellom skole og administrasjon skal være i skolemiljø- (mobbe-) saker. Dette kan for eksempel være hvem skolen skal henvende seg til i administrasjonen eller hva som skal skje både på skolen og i administrasjonen, dersom det er en som arbeider på skolen som krenker en elev og rektor har varslet administrasjonen.

Regler for rutiner

Det bør videre utarbeides rutiner for hvordan kommunen og fylkeskommunen skal håndtere meldinger fra elever og foresatte til fylkesmannen og hvordan oppfølgingen av eventuelle vedtak fra fylkesmannen skal dokumenteres. Dette må ses i lys av bestemmelsene om tvangsmulkt (§ 9A-13), erstatningsansvar og omvendt bevisbyrde (§9A-15) og til bestemmelsene om straffeansvar for alle som arbeider i skolen når det gjelder aktivitetspliktens regler om å følge med, gripe inn og varsle rektor, rektors videre plikter når det gjelder undersøkelse av saken og å sette inn tiltak, og skoleeiers ansvar når noen handler på vegne av skolen.

Med grunnlag i reglene om internkontroll bør det utarbeides rutiner og prosedyrer for hvordan kommunen og fylkeskommunen skal arbeide for å bidra til at opplæringslovens regler følges.