Denne saken ble sendt ut som pressemelding fra KS 17. februar 2017

- Arbeidet for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle foregår lokalt, i alle kommuner og ved alle skoler. Det er den felles innsats fra hele lokalmiljøet som er avgjørende for å få resultater. KS oppfordrer derfor regjeringen til å sette inn virkemidler som støtter dette arbeidet, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

I mobbesaker kan et mangfold av kommunale tjenester bli berørt. Derfor er det viktig at kommunens ansvar er entydig, slik at alle kommunens ressurser om nødvendig kan tas i bruk for å bekjempe mobbing. I det nye regelverket avgrenses virkemidlene til å omfatte bare de den enkelte skole rår over.

Fylkesmannen er klage- og tilsynsorgan for alle de kommunale tjenestene og kan ut fra sin tilstedeværelse og lokalkunnskap se ulike tiltak mot mobbing i sammenheng. KS mener barn og foreldre blir bedre tatt vare på når samme instans kan iverksette tiltak på flere områder samtidig. Et særskilt klageorgan for å håndtere de nye reglene, slik enkelte har foreslått, er ikke tjenlig i alvorlige mobbesaker.

Kontakt i KS:

Direktør for interessepolitikk Helge Eide: Tlf. 90 56 77 22
Pressetelefon: 24 13 26 01