Hovedelementene i etter- og videreutdanningsutvalgets forslag er:

  • Én felles tilskuddsordning for barnehage- og skoleutvikling med forholdsmessig fordeling av midlene på fylkesnivå.
  • Styrke regionale kompetansenettverk, spesielt som arena for partnerskap med UH-sektoren.
  • Sterkere forpliktelse til å delta i partnerskap for UH-institusjonene.
  • Like muligheter og vilkår for videreutdanning for lærere og andre ansatte som jobber med barn og elever i barnehage og skole.
  • En helhetlig gjennomgang av videreutdanningstilbudene som forvaltes av Utdanningsdirektoratet og en forenkling av søknads- og oppfølgingssystemet.
  • Rett til et introduksjons år for nyutdannede.
  • Innføre 4 nye karriereveier knyttet til videreutdanningstilbud på 60 st.p. for ansatte i barnehager og skoler: fagområde- og barnehageutvikling / fag- og skoleutvikling, forskning og partnerskap, inkluderende praksis og ledelse.

- Utvalgets forslag kan bidra til bedre sammenheng i kompetansetiltakene rettet mot ansatte i barnehager, skoler og tjenestene rundt, sier avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen.

- Utvalget foreslår nye ordninger for karriereveier for lærere, og KS mener dette er positive forslag som vi ønsker å utvikle videre i samarbeid med partene, sier Holm Jensen.

Flere av forslagene har gode intensjoner, men vil kreve tid og ressurser fra kommunene som må finansieres dersom dette skal kunne realiseres. KS ser fram til oppfølgingen av NOU-en og vil bidra konstruktivt i videre utredning og vurdering av de konkrete forslagene.

Last ned rapporten på regjeringen.no.