Stortingets Kirke- utdannings- og forskningskomite hadde åpen høring om nytt kapittel 9A i opplæringsloven mandag 27. mars 2017. KS har i høringsrunden vært opptatt av å tydeliggjøre skoleeiers overordnede ansvar. Begrunnelsen for dette er både formell og praktisk. Det er kommuner og fylkeskommuner som er ansvarlige for å oppfylle de rettighetene elevene har i opplæringsloven, deriblant retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. KS understreker at arbeidet mot mobbing i hovedsak kan og må skje lokalt og være forankret hos skoleeier for å få mest mulig effekt i form av oppmerksomhet, styring og støtte. KS’ konkrete forslag til endring av lovforslaget er ment å fremme dette lokale arbeidet.

KS foreslår blant annet at skoleeier får plikt til å lage lokale retningslinjer om hvordan mobbesaker skal håndteres for å ivareta både elevens rettigheter og skoleeiers plikter og ansvar.

I diskusjonen om enkeltvedtak eller plan har KS uttalt støtte til at enkeltvedtaksordningen oppheves under forutsetning av at den erstattes med en ryddig og hensiktsmessig ordning for både elever/foreldre og skoleeier. KS mener at uansett om man velger en plikt til å lage plan, en plikt til å fatte enkeltvedtak, eller en plikt til å fatte enkeltvedtak med krav til innhold som i planforslaget, vil det være forhold som ikke lar seg lovregulere, men der avgjørelser vil være basert på skjønn. KS oppfatter ikke at problemet er enkeltvedtaket i og for seg, men den vekten formelle forhold har fått, framfor kompetente tiltak og handling i konkrete saker.

Et endret kapittel 9A må etter KS’ mening ivareta både forebygging, det å stoppe mobbing som likevel måtte skje, og bidra til å bygge opp igjen tillit og gode skolemiljøer for alle elever. Hovedvekten i det videre arbeidet må ligge på kompetanseutvikling og holdningsendring.