I tillegg til en tydeligere bestemmelse om barns rett til medvirkning (§3) og presisering av barnehageeiers ansvar (§7) er det endringer på disse områdene:

Internkontroll §9

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i barnehageloven med forskrifter følges. Kravene er likelydende som kravene til internkontroll i kommuneloven og internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

For kommunen som barnehagemyndighet vil det fremdeles være kommunelovens bestemmelser om internkontroll som gjelder.

KS har i forbindelse med ikrafttredelsen av nye interkontrollbestemmelser i kommuneloven lansert veileder og flere støtteressurser til kommunenes arbeid med internkontroll.

Likebehandling og uavhengighet §11

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Videre skal kommunen organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. Tilsyn og behandling av dispensasjonssøknader er nevnt som konkrete oppgaver som må organiseres uavhengig.

Kommunen skal behandle private barnehager som mottar tilskudd, likeverdig med kommunale barnehager jfr §19.

Økonomisk tilsyn skal flyttes til Utdanningsdirektoratet

I påvente av flytting av tilsynsansvaret for økonomi fra kommunen til Utdanningsdirektoratet er det innført midlertidig forskrift med overgangsregler. ​Forskriften viderefører kommunens oppgaver med økonomisk tilsyn med private barnehager og øvrige tilsynsoppgaver. Forskriften oppheves når nytt kapittel X i barnehageloven, samt endringer i § 10 om barnehagemyndighetens ansvar trer i kraft.

Regulering private barnehager

Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager mv. er flyttet til kap V. Det er innført en bestemmelse om formål og virkeområde, samtidig som det er gjort flere språklige endringer i krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Psykososialt barnehagemiljø

Kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø regulerer at barnehagene skal ha nulltoleranse og arbeide forebyggende mot krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

I tillegg til plikt til å sørge for et trygt og godt psykososialt miljø er det også en skjerpet aktivitetsplikt om en som arbeider i barnehagen, krenker et barn. Forholdet skal da straks meldes til styrer i barnehagen.