Stortinget har bedt regjeringen om å utarbeide en ny nasjonal veileder som kan lette kommunenes arbeid med å etablere beredskapsteam mot mobbing i skolen selv, eller i samarbeid med andre.

Finnes allerede et ferdig prosjekt
KS og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) gjennomførte i perioden 2012-2016 prosjektet Beredskapsteam mot mobbing. Bakgrunnen for prosjektet var alvorlige mobbesaker der foresatte og elever opplevde at de ikke fikk den hjelpen og støtten de trengte og hadde krav på, eller at både foresatte, elever og skolen opplevde at løsningen på mobbeproblemene lå utenfor den enkelte skolens mandat og muligheter.

En grunnide i prosjektet var at teamene skal være sammensatt av kommunens eller fylkeskommunens egne ansatte i egne stillinger og virksomheter. Det vil si et tverrfaglig og i mange tilfeller også tverr-etatlig samarbeid. Teamenes funksjon er krisehåndtering og etablering av team er en måte kommuner og fylkeskommuner kan organisere sitt krisearbeid med mobbesaker på.

Sluttrapporten fra prosjektet beskriver erfaringer og hva som kan bidra til at beredskapsteamene lykkes med å hjelpe skolene i mobbesaker. 

- FUG og KS eier ikke navnet Beredskapsteam mot mobbing, men gjennom prosjektet har begrepet satt seg med noen klare forutsetninger og innhold, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug. - KS regner derfor med at både FUG og KS blir involvert i utarbeidelsen av en nasjonale veileder.

Sluttraport fra KS og FUG om Beredskapsteam mot mobbing