Kommunene har et særlig ansvar for å planlegge og etterspørre tidlig og tverrfaglig innsats fordi man da har mulighet og ansvar til å se de ulike tjenesteområdene i sammenheng. Det er viktig at mål og tiltak som skal bidra til en inkluderende og nytenkende utdanning og oppvekst, innarbeides i kommunens overordnede plan- og budsjettarbeid. Tilstandsrapporten bør være en del av dette. En tydelig strategi for barn og unge skaper god samhandling i lokalsamfunnet med barnets behov i sentrum.

God samhandling og felles planlegging innad i kommunen og mellom kommuner og fylkeskommuner er viktig for å sikre gode overganger.  Dette krever effektive dokumentasjonsrutiner, fordi systematisk dokumentasjon er helt avgjørende for at man skal kunne samarbeide på tvers av etater, og over tid for å ivareta barn og unges interesser.

Til refleksjon:

  • Hvordan sikrer vi at strategier og planer følges opp og videreutvikles over tid?
  • Hvordan kan vi involvere parter utenfor kommunen og fylkeskommunen i det langsiktige forbedringsarbeidet?
  • Hvordan jobber vi framover for kontinuerlig å sikre gode oppvekstsvilkår og god læring for barn og unge?