Filmen Tid for Heltid viser at det å utvikle en heltidskultur både er nødvendig og mulig, og at alle må dra i samme retning om vi skal lykkes. Filmen gir også eksempler på tiltak som virker.

Filmen er produsert av Sheriff film, på oppdrag fra KS. Filmen er tatt opp på Pålsetunet bo- og servicesenter i Fet kommune.

Kunnskap om statistikk på et område gir innsikt. Partene vil med denne veilederen bidra til at lokale parter får felles innsikt i utfordringsbildet, og hva som må endres for å nå definerte mål i arbeidet med heltidskultur.

Lenkeblokk Icon Veileder om bruk av statistikk i heltidskulturarbeidet

I 2015 lanserte partene i Heltidserklæringen «Det store heltidsvalget - en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur». Veilederen synliggjør hvorfor det er viktig å jobbe for en heltidskultur og hvordan gode lokale prosesser er en forutsetning for å lykkes. Veilederen skal bidra til økt kunnskap, refleksjon og inspirasjon i det lokale arbeidet.

Lenkeblokk Icon Veileder for lokalt arbeid med heltidskultur

I 2018 lanserer partene i Heltidserklæringen «Sammen om lokale retningslinjer for heltidskultur» Hensikten med veilederen er å gi tips og råd om hvordan ledere og tillitsvalgte sammen kan utvikle gode lokale retningslinjer, slik Hovedtariffavtalen sier i § 2.3.1 og i vedlegg 2.

Lenkeblokk Icon Ny veileder om lokale retningslinjer 2018

Heltidsmodellen. Kostnader og gevinster ved redusert deltid, et veiledningshefte til regnemodell. Modellen ble utviklet av Agenda Kaupang i forbindelse med utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune».
I veilederen står det hvor man kan laste den ned og evt gi innspill til forberdringer.

Lenkeblokk Icon Kostnader og gevinster ved redusert deltid