- Formålet med utdanningen er å sikre at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som bidrar aktivt til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste. Vi har tro på at et nytt felles topplederprogram vil kunne være et godt virkemiddel for oppnå nettopp dette, sier Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.

KS mener topplederprogrammet vil være et godt strategisk virkemiddel for felles utvikling av sektoren fremover.

Ressurssituasjonen i helsetjenesten vil fremover kreve et tettere og mer smidig samarbeid for å utnytte ressursene bedre, og å gi bedre pasient- og brukeropplevelser.

Samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet ba de regionale helseforetakene i foretaksmøte 15. januar i fjor om å utvikle et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester sammen med KS. Dette skulle erstatte det tidligere topplederprogrammet for helseforetakene.

Det nye topplederprogrammet vil gi deltakerne mulighet til å videreutvikle kompetansen innenfor strategisk ledelse, ledelse på tvers av profesjoner og tjenesteområder, identitet og kultur, innovasjon og omstilling, pasient- og brukermedvirkning, organisering av pasientens helsetjeneste, helseøkonomi og ulike finansieringssystemer.

I skissen til program er det planlagt seks fysiske samlinger over ett år, hvor hver samling varer i tre-fire dager. Programmet blir strukturert i to parallelle spor: lederutvikling (personlig lederskap) og utviklingsprosjekt (organisasjons-, samfunns- og samspillsforståelse). BI, de regionale helseforetakene og KS skal samarbeide om å lage det endelig programmet.

De to helsesektorene starter nå rekrutteringen av kandidater til utdanningen. Det første kullet starter etter planen opp høsten 2020, med 20 deltakere fra kommunale helse- og omsorgstjenester og 20 deltakere fra spesialisthelsetjenesten. Programmet skal kunne gjennomføres i kombinasjon med ordinær jobb, være knyttet opp til en utdanningsinstitusjon og gi studiepoeng.

Fakta om avtalen

  • Det er etablert en felles styringsgruppe bestående av de fire representanter for de regionale helseforetakene, fire representanter fra KS og to tillitsvalgte. I tillegg er det opprettet en prosjektgruppe med fire representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene og KS-sektoren.
  • Prosjektgruppen startet arbeidet 16. mai 2019. Utdanningssjef Jarle Henriksen i Helse Sør-Øst RHF leder prosjektgruppen.
  • Perioden frem til sommeren 2019 ble brukt til å utarbeide en felles kravspesifikasjon for et nytt program.
  • Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en nasjonal anbudsprosess for et nytt topplederprogram. Det kom inn fem tilbud og det er gjennomført forhandlinger med alle.
  • De regionale helseforetakene og KS undertegnet 18. november 2019 samarbeidsavtalen som danner grunnlaget for etableringen av et felles topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • 27. januar 2020 signeres oppdragsavtalen mellom de regionale helseforetakene, KS og Stiftelsen Handelshøyskolen BI.