Nasjonal lederutdanning

Over tusen ledere vil i løpet av perioden frem til 2021 ha gjennomført "Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten". Fra høsten 2020 blir det 216 nye studieplasser fordelt på tre klasser ved BI Oslo og én ved BI Stavanger. Søknadsfristen er 15. april.

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et samarbeid mellom KS, Helsedirektoratet og Handelshøgskolen BI.

Deltagerne i den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten kommer fra ulike deltjenester i kommunene. Lederne skal løse store utfordringer som eldrebølgen, komplekse brukerbehov og mangel på kapasitet og kompetanse. De fleste har ansvar for fag, personal og økonomi i sine lederstillinger, noe som tyder på at mange har strategiske lederstillinger. Hovedårsaken til at deltagere søkte på utdanningen er at de tror den vil gjøre dem til bedre ledere og har behov for økt lederkompetanse gitt utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor.

Deltagerne er godt fornøyd med utdanningen

Deltagerne er alt i alt svært godt fornøyde med utdanningen og mener den i stor grad har svart til forventningene. De opplever at utdanningen har gitt dem et godt utgangspunkt for refleksjon i egen praksis, og gjort dem tryggere i lederrollen og gitt dem større faglig tyngde. Deltagernes omgivelser opplever at deltagerne har blitt bedre ledere etter lederutdanningen og gradvis mer endringsorienterte. Med økt trygghet følger også modighet til å gjøre ting på nye måter. De peker på konkrete eksempler av økt kreativitet og vilje til å satse på utradisjonelle forslag og løsninger, noe som er avgjørende for å lykkes med å løse oppgaver på nye måter.

Utdanningen har påvirket deltagernes utøvelse av lederrollen

Utdanningen har lykkes godt med å styrke deltagerne i deres lederroller. En kombinasjon av økt relasjonsorientering, oppgaveorientering, endringsorientering, innflytelsesorientering og problemløsning tyder på at Handelshøgskolen BI bidrar til å styrke deltagerne i deres lederroller slik lederne selv opplever det. Flere medarbeidere opplever også økt involvering. BI har spesifikt lagt vekt på innovasjon og utvikling i utdanningsopplegget gjennom prosjektoppgaven. Evalueringen viser at deltagerne opplever at utdanningen har gitt dem økt kunnskap om endring, utvikling og innovasjon, og at arbeidet med oppgaven har styrket dem som ledere.

Rambøll har hatt oppdraget med å evaluere «Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten», vurdere det organisatoriske fotavtrykket utdanningen har hatt i kommunehelsetjenestene, og vurdere hvorvidt utdanningen leverer i tråd med formål og bestilling.

Lenkeblokk Icon Last ned hele rapporten fra Rambøll (pdf)

Vil du delta i utdanningsprogrammet? Søknadsfrist 15. april 2020.