Helsedirektoratet har siden 2015 i samarbeid med KS lagt til rette for å styrke lederkompetansen i kommunale helse- og omsorgstjenester og i fylkeskommunale tannhelsetjenester. Handelshøyskolen BI har oppdraget med å gjennomføre den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten som Rambøll Management Consulting nå har evaluert.

421 ledere har gjennomført
Våren 2018 vil 421 ledere ha gjennomført videreutdanninga siden starten, og fire nye klasser med 216 studenter starter høsten 2018. Antall søkere til studiet er doblet i år sammenlignet med i fjor, noe som kan tyde på at utdanningen treffer behovet til lederne i kommunehelsetjenesten. 

- Det er gledelig å merke seg at ledere som har tatt denne utdanningen, kjenner seg modigere til å gjennomføre endringer og utvikling i organisasjonen, sier avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i helse og velferdsavdelingen i KS. 

Store utfordringer i primærhelsetjenesten
Primærhelsetjenesten står overfor store utfordringer med overføring av store oppgaver fra spesialisthelsetjeneste til kommunale helse- og omsorgstjenester, flere eldre innbyggere, flere unge med psykiske vansker og mindre tilgang på helsepersonell i åra som kommer. Det er nødvendig å tenke nytt om hvordan tjenestene skal nå ut til de som trenger det mest, blant annet gjennom økt digitalisering av tjenestene slik at det blir til nytte for både innbyggere og tilsatte.

- Kommunene er innovative organisasjoner slås det fast i KS 'innovasjonsbarometer, men vi trenger flere trygge og innovative ledere som kan lede endrings- og utviklingsarbeidet som må til for å møte morgendagens utfordringer i helse og omsorg, sier Snåre.

Hovedfunn fra evalueringen:

  • Den typiske deltager er en kvinnelig sykepleier fra institusjons- eller hjemmebaserte tjenester.
  • Utdanningstilbudet har gitt deltagerne et godt utbytte.
  • Deltagerne har fått økte kunnskaper og ferdigheter.
  • Utdanningen har lyktes godt med å styrke deltagerne i deres lederroller.