Har din kommune mange dyktige assistenter i helse- og omsorgstjenestene? Ønsker din kommune å gi denne viktige ansattgruppen et skikkelig kompetanseløft, både for å bidra til enda bedre tjenester og gjøre din kommune til en enda mer attraktiv arbeidsgiver? Nå kan din kommune søke om å delta.

Om Jobbvinner-prosjektet:

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt med mål om å rekruttere og beholde helsefagarbeidere og sykepleiere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger. KS leder prosjektet i tett samarbeid med fagorganisasjonene. Viktige satsningsområder er ambassadører og rekrutteringspatruljer, mentorprogram til nytilsatte og kvalitet i praksisstudiene ved tettere samarbeid mellom kommune og utdanningsinstitusjon. Les mer om Jobbvinner her.

Om Tørn-prosjektet:

Tørn-prosjektet er et nasjonalt prosjekt som gjør forsøk med ny organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Bærekraftige tjenester krever at kommunenes viktigste og knappeste ressurs, nemlig kompetanse, brukes riktig og til det beste for brukerne. Forsøkene i Tørn skal bidra til å øke heltidsandelen og andelen medarbeidere med formell helsefaglig kompetanse i tjenestene. Les mer om Tørn-prosjektet her.

Mål: 

Assistenten er en viktig medarbeider i utførelsen av oppgavene i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Læringsnettverket skal hjelpe ledere og ressurspersoner med å legge enda bedre til rette for assistentenes kompetanseheving, og slik bidra til sterkere lokale fagmiljø – til det beste for brukerne. Læringsnettverket skal med dette bidra til å mobilisere, rekruttere og beholde kompetanse i kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Målgruppe: 

Kommuner fra hele Norge kan delta, og det er plass til inntil 20 kommuner i læringsnettverket. Målgruppen i den enkelte kommune er ledere og ressurspersoner som jobber med å lede, rekruttere og/eller utvikle assistenter. Dette kan være både HR-ledere, ledere og tillitsvalgte i helse- og omsorgstjenestene. 

Utbytte for deltakerkommunene: 

  • Et skikkelig kunnskapsløft – varig kompetanseheving for kommunen! Kunnskap og kompetanse som setter kommunen i stand til å drive et enda bedre arbeid med å utvikle knappe ansattressurser, til det beste for tjenesten 
  • Metoder og verktøy, som blant annet oppgavekartlegging og kompetanseplanlegging  
  • Tilgang til fagekspertise og eventuelt samarbeid med eksterne aktører på relevante temaer 
  • Gjort kjent med fylkeskommunens rolle og ulike kvalifiseringsordninger til fagbrev 
  • Oversikt over ulike relevante tilskuddsordninger 
  • Bygge gode, langsiktige relasjoner med andre kommuner som jobber med lignende problemstillinger – og mulighet til å utveksle erfaringer og læring  
  • Mulighet til å påvirke form og faglig innhold i nettverket etter kommunenes behov. 

Før påmeldingsfrist inviterer vi til et uforpliktende digitalt informasjonsmøte for de som er interesserte.  

Gjennomføring:  

Å delta i nettverket er gratis.  

Det er ønskelig med minst to faste deltakere fra hver kommune 

Samlingene gjennomføres digitalt og vil vare i tre timer. Det legges inn pauser underveis. Nettverket varer i 12 måneder. 

Deltagelse krever noe arbeid mellom samlingene.  

Datoer: 

Informasjonsmøte på teams: 20. mars 2023, kl. 14-14.30. Klikk her for å se presentasjonen fra informasjonsmøtet: Læringsnettverk Tørn Jobbvinner.pdf

Andre samling: 14. september 2023, kl. 12-15 

Tredje samling: 9. november 2023, kl. 12-15 

Fjerde samling: 8. februar 2024, kl. 12-15 

Femte samling: 7. mai 2024, kl. 12-15 

Søknadsfrist: 31. mars 2023. Søknad sendes på e-post til torn@ks.no

I påmeldingen ønsker vi at kommunene besvarer følgende spørsmål:  

1) Hvilke endringer forventer dere å oppleve gjennom deltakelse i læringsnettverket? 

2) Hvor mange assistenter er fast ansatt i kommunens helse- og omsorgstjenester?  

3) Hva er gjennomsnittlig stillingsstørrelse for disse medarbeiderne? 

4) Har kommunen en arbeidsgiverstrategi? 

5) Har kommunen gjennomført kompetansekartlegging og/eller oppgavekartlegging? 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Berit Sund på e-post: berit.sund@ks.no.