I regi av Tørn-prosjektet inviterer KS motiverte kommuner til å delta i en ny pilot for utvikling av ny oppgavedeling hvor AKS-kompetanse inngår. 

Om Tørn-prosjektet 

Det er avgjørende at riktig kompetanse brukes på riktig sted for å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Dette er bakgrunnen for Tørn-prosjektet. Navnet Tørn kommer av det engelske ordet «turn» som betyr vending, vridning eller sving. For å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste må det gjøres en vending eller vridning av måten oppgavene løses på i dag. Organisering av arbeidstid og oppgaver er fokusområde i Tørn-prosjektet.  

Les mer om Tørn-prosjektet her. 

Mål 

Hensikten med piloten er at deltakende kommuner bruker tilgjengelig AKS-kompetanse på en målrettet måte i ny oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene. Dette innebærer å utforske samspillet mellom AKS-kompetanse og annen knapp helsefaglig kompetanse for å gjøre bruk av den totale kompetansebeholdningen til det beste for brukerne. Piloten skal gi deltakerkommunene faglig og prosessuell bistand i arbeidet. Dette skal gi læring og verdi for videre utviklingsarbeid i helse – og omsorgstjenestene etter at piloten er ferdig.  

Målgruppe 

Kommuner fra hele Norge kan delta, og det er plass til inntil 5 kommuner i piloten. Én eller flere ferdig utdannede AKS-sykepleiere i kommunen og ved tjenestedet hvor utviklingsarbeidet skal skje, er en forutsetning for deltakelse. 

Utbytte for deltakerkommunene 

 • Utvikling og iverksetting av ny oppgavedeling, som gjør best mulig bruk av tilgjengelig AKS-kompetanse i samspill med annen kompetanse, ved ett tjenestested i helse- og omsorgstjenestene
 • Et skikkelig kunnskapsløft – varig kompetanseheving for kommunen! Kunnskap og kompetanse som setter kommunen i stand til selv å drive fremtidig utviklingsarbeid ved flere tjenestesteder i helse – og omsorgstjenestene
 • Tilgang til fagekspertise på relevante tema (blant annet kompetansekartlegging, oppgavekartlegging, utvikling av ny organisering av arbeidet, endrings-, prosess- og prosjektledelse)
 • Bygging av gode, langsiktige relasjoner med andre kommuner som jobber med lignende problemstillinger – og mulighet til å utveksle erfaringer og læring gjennom utviklingsarbeidet
 • Tett støtte, veiledning og oppfølging i hele pilotperioden. 
 • Ved behov, mulighet for frikjøp av lokal prosjektleder i 20% stilling i prosjektperioden

Gjennomføring:  

Å delta i nettverket er gratis. Deltakelse krever egeninnsats og prioritering av arbeidet.  

Det etableres en lokal partssammensatt prosjektgruppe som deltar på seks samlinger over 12 måneder

Se presentasjon fra informasjonsmøtet her.

Søknadsfrist: 06. februar 2023.  
Tørn-prepp: 15. februar 2023 kl.13-15 med fokus på hvordan det er å jobbe i prosess, med prosjektarbeid og forankring.
Første samling: 1. mars 2023.

Søknad kan sendes til Berit Sund på e-post: berit.sund@ks.no. 

Samlingene gjennomføres digitalt og vil vare i 6 timer (kl. 9-15) Det legges inn regelmessige pauser underveis. Hele prosjektgruppen må delta på samlingene 

Til hver samling er det knyttet: 

Et forberedende møte med prosjektlederne (30 min) i forkant,  

 • Veiledning (30 min individuelt til hver kommune) og
 • Åpen skjerm (45 min) mellom hver samling.

I tillegg arrangeres to workshoper (3 timer hver).  

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger og aktiviteter.  

I søknaden ønsker vi at kommunene besvarer følgende spørsmål:  

 1. Om AKS i kommunen: Hvor mange AKS-sykepleiere har kommunen, og hvor lenge har den/de vært tilsatt i stilling hvor AKS-kompetansen har vært brukt? Hvordan er AKS-funksjonen organisert i dag? Hvordan er AKS-funksjonen finansiert i dag? 
 2. Ved hvilket tjenestested ønsker dere at utviklingsarbeidet skal finne sted? Hvor mange AKS-sykepleiere jobber her og skal bidra i utviklingsarbeidet? 
 3. Hvilke mål har dere for deltakelsen i piloten?
 4. Hvilke endringer i organisering av arbeidet i helse – og omsorgstjenestene forventer dere å oppleve gjennom deltakelsen i piloten?
 5. Hvordan er deltakelsen forankret i kommunen?
 6. Hvilke strategier/pågående arbeid i kommunen ser dere dette arbeidet i sammenheng med? (Eksempel: Heltidskultursatsning. Plan for strategisk kompetanseutvikling. Deltakelse i Jobbvinner-prosjektet).
 7. Har dere tidligere gjort utviklingsarbeid knyttet til ny organisering av arbeidet? (Eksempel: Oppgavekartlegging. Kompetansekartlegging. Bruk av LEAN-metodikk) 
 8. Er kommunen klar til å fylle kravene til deltakende kommuner? (Se neste avsnitt)

Kommunen velger selv søknadsformatet (Word, PowerPoint, mail etc.). 

Krav til deltakende kommuner: 

Utvikling og iverksetting av ny oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene er et krevende arbeid.  Deltakende kommuner forventes å sette ned en lokal partssammensatt prosjektgruppe, å ha kapasitet til å være med på alle samlinger og andre aktiviteter i piloten, samt å jobbe med eget utviklingsarbeid gjennom hele prosjektperioden. Prosjektgruppen skal ha en dedikert prosjektleder. På samlingene forventes det at hele prosjektgruppen deltar. Det forutsettes at kommunene har politisk og administrativ forankring for deltakelsen Det forutsettes videre at kommunens prosjekteier er klart definert, og at vedkommende har mulighet til å følge prosjektet tett gjennom hele prosjektperioden.  

Tørn-prosjektet mottar finansiering fra Helsedirektoratet, og rapporterer årlig på prosjektets fremdrift. For å kunne beskrive effekten av Tørns tiltak, forventes kommunene i piloten å besvare en spørreundersøkelse til Tørn ved oppstart, underveis og ved avslutning av arbeidet. Spørreundersøkelsen følger utviklingen av blant annet heltidsandel og kompetansesammensetning gjennom pilotperioden. Databehandleravtale må inngås ved pilotens start. 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Berit Sund på epost: berit.sund@ks.no eller tlf: 90818328.