En mer strukturert organisering av døgnet, uka og året, der arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse og bemanningen er styrt etter tjenestebehovet, vil gi økt kontinuitet, kvalitet og stabilitet for både bruker og medarbeidere. I piloten skal deltakerkommunene jobbe med å utvikle ny organisering av arbeidet og arbeidstiden ved utvalgte tjenestesteder. Innenfor piloten vil det gis et særskilt tilbud til kommuner som har AKS-kompetanse og ønsker å utforske en mer målrettet bruk av denne i den nye organiseringen av arbeidet.

Om Tørn-prosjektet 

Tørn-prosjektet er et nasjonalt prosjekt som gjør forsøk med ny organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Bærekraftige tjenester krever at kommunenes viktigste og knappeste ressurs, nemlig kompetanse, brukes riktig og til det beste for brukerne. Forsøkene i Tørn skal også bidra til å øke heltidsandelen og andelen medarbeidere med formell helsefaglig kompetanse i tjenestene. Les mer om Tørn-prosjektet. 

Mål 

I piloten vil kommunen få utviklet og prøvd ny oppgavedeling og ny organisering av arbeidstiden som gir effekt på kontinuiteten i tjenestene og forutsigbarhet og trygghet for brukere og ansatte. Pilotarbeidet vil gi din kommune den bistand den trenger til å legge om hvordan man organiserer arbeidet og arbeidstiden for å sikre kvalitet, kontinuitet og kompetanse i tjenestene 24/7 -365 dager i året.   

Målgruppe 

Kommuner fra hele Norge kan delta, og det er plass til inntil 10 kommuner i denne piloten. 

Hver deltakerkommune må velge ut ett tjenestested – og to avdelinger/boliger/soner innenfor dette – hvor utviklingsarbeidet skal gjøres. Dersom kommunen ønsker å utforske oppgavedeling og organisering av ansattressurser mellom ulike tjenesteområder – for eksempel mellom sykehjem og hjemmebasert omsorg – kan kommunen velge ut to tjenestesteder.  

Eksempel: Kommunen velger at følgende skal delta:  

 • Avdeling Tyttebærtunet og avdeling Blåbærlyngen ved Solskinnstoppen sykehjem, eller 
 • Sone 1 og 2 i hjemmetjenesten, eller 
 • Avdeling Tyttebærtunet ved Solskinnstoppen sykehjem og sone 1 i hjemmetjenesten 

Tverrfaglig samarbeid i organisering av arbeidet* er særlig interessant for Tørn-prosjektet, og kommuner som ønsker å ha fokus på dette gjennom sitt valg av deltakende tjenestesteder vil prioriteres. *Eksempel: Innsatsteam eller lignende, hvor ulike profesjoner jobber sammen rundt brukeren. 

Målrettet bruk av AKS-kompetanse er også interessant for Tørn-prosjektet, og kommuner som har denne kompetansen ved prosjektstart i mai oppfordres til å søke. 

Utbytte for deltakerkommunene  

 • Utvikling og iverksetting av ny organisering av arbeidet ved ett eller to tjenestesteder i helse- og omsorgstjenestene 
 • Et skikkelig kunnskapsløft – varig kompetanseheving for kommunen! Kunnskap og kompetanse som setter kommunen i stand til å drive et enda bedre arbeid med å utvikle og forvalte knappe ansattressurser, til det beste for tjenesten 
 • Tilgang til fagekspertise på relevante tema (blant annet kompetansekartlegging, oppgavekartlegging, utvikling av ny organisering av arbeidet, bemanningsplanlegging og -ledelse, endrings-, prosess- og prosjektledelse, lov- og avtaleverk) 
 • Metoder og verktøy som vil være til nytte i kommunens øvrige utviklingsarbeid  
 • Mulighet til å påvirke form og faglig innhold i nettverket etter kommunens behov 
 • Bygging av gode, langsiktige relasjoner med andre kommuner som jobber med lignende problemstillinger – og mulighet til å utveksle erfaringer og læring  
 • Tett støtte, veiledning og oppfølging fra Tørn-teamet i hele pilotperioden 
 • Mulighet for frikjøp av lokal prosjektleder i 20% stilling 

Gjennomføring 

Å delta i nettverket er gratis. Ved behov kan Tørn frikjøpe lokal prosjektleder i 20% stilling gjennom hele pilotperioden (frikjøp i 2024 forutsetter videre finansiering av prosjektet).  

Deltakelse krever egeninnsats og prioritering av arbeidet, og må være forankret både politisk og administrativt i kommunen slik at mandatet for deltakelse er avklart før pilotarbeidet starter.  

Det må etableres en lokal partssammensatt prosjektgruppe som deltar på alle samlinger. Videre må det oppnevnes en egnet prosjektleder som følger prosjektet gjennom hele pilotperioden, og som er det primære kontaktpunktet for KS/Tørn. 

 • Forberedende samling/informasjonsmøte: 25. mai 2023 kl. 09.00 - 11.00. Klikk her for å bli med i møtet
 • Første samling: 20. september 2023 
 • Siste samling: November 2024  

Det planlegges for totalt seks samlinger, fem digitale samlinger og en fysisk samling i Oslo-området. Tørn vil på forbedrende samling i mai bekrefte alle datoer for samlingene, og total varighet på piloten. Hver samling varer i 6 timer. Det legges inn regelmessige pauser underveis.  

Til hver samling er det knyttet: 

 • Et forberedende møte med prosjektlederne (1t) i forkant,  
 • Veiledning (30 min individuelt til hver kommune) og 
 • Åpen skjerm (1t) mellom hver samling. 

I tillegg arrangeres tre workshoper (2 timer hver), med etterfølgende individuell veiledning (30 min).  

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger og aktiviteter. Deltagelse krever arbeid og aktiv oppfølging mellom samlingene. Ved frikjøp forventes det at prosjektleder bruker den frikjøpte tiden til arbeid med piloten.   

Søknadsfristprosess 

Søknadsfrist er 5. mai 2023.  

Søknad sendes på mail til torn@ks.no. Kommunen velger selv format (f.eks. Word, PDF, PowerPoint) og lengde på søknaden.  

Tørn vil gjennomføre en kort samtale med den tiltenkte prosjektlederen i kommunene som er aktuelle for deltakelse i piloten. 

I søknaden ønsker vi at kommunene besvarer følgende spørsmål:  

1. Hvilke endringer/mål forventer dere å oppnå gjennom deltakelse i piloten? 

2. Hvordan er deltakelsen forankret i kommunen? 

3. Hvilke tjenestesteder skal delta, og hvorfor? 

4. Har kommunen tidligere gjennomført kompetansekartlegging og/eller oppgavekartlegging, brukt LEAN-metodikk eller jobbet med tjenestestyrt bemanning? 

5. Hvilke strategier/pågående arbeid i kommunen ser dere dette arbeidet i sammenheng med? (Eksempel: Heltidskultursatsning. Plan for strategisk kompetanseutvikling. Deltakelse i Jobbvinner-prosjektet). 

6. Om kommunen ønsker å jobbe med AKS-kompetanse i ny oppgavedeling, må dette fremkomme. 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Berit Sund - se kontaktinformasjon under artikkelen.