Om Tørn

Navnet Tørn kommer av det engelse ordet «turn» som betyr vending, vridning eller sving. For å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste må det gjøres en vending eller vridning av måten oppgavene løses på i dag. Ordet tørn kan også brukes om arbeid eller tjeneste av en bestemt varighet; spille tørn, arbeide etter tur, på skift. Organisering av arbeidstid og oppgaver er fokusområde i Tørn-prosjektet.

Spørsmål?

Ta kontakt med Berit Sund på epost: berit.sund@ks.no eller tlf: 90818328

Kommuner i hele Norge erfarer at dette er utfordrende, og leter etter gode og nye løsninger. En hensiktsmessig oppgavedeling mellom yrkesgruppene, og det å bygge heltidskultur med arbeidstidsordninger som sikrer kvalitet og kontinuitet, kan hjelpe!

I regi av Tørn-prosjektet inviterer KS motiverte kommuner i hele Norge til å delta i et digitalt læringsnettverk for utvikling og iverksetting av en ny organisering av arbeidet i helse – og omsorgstjenestene. Deltakelse i nettverket er gratis, men krever egeninnsats og prioritering av arbeidet.

Første samling er onsdag 27. april 2022.

Informasjonsmøte 16. mars 

Lenkeblokk Icon Se presentasjonen fra informasjonsmøtet her Lenkeblokk Icon Se opptak av informasjonsmøtet her

Målgruppe

Kommuner fra hele Norge kan delta, og det er plass til inntil 30 kommuner i nettverket. Kommuner som ser ny organisering av arbeidet i helse - og omsorgstjenestene i sammenheng med annet pågående utviklingsarbeid (f.eks. arbeid med heltidskultur, rekruttering, Leve hele livet-reformen) blir prioritert.

Mål

Deltakelse i læringsnettverket vil være en støtte i kommunenes utviklingsarbeid med ny organisering av arbeidet i helse – og omsorgstjenestene, representert ved utvalgte tjenestesteder/avdelinger (egne «case»). Læringsnettverket skal gi deltakerkommunene faglig og prosessuell bistand i arbeidet. Målet er at dette skal gi verdi for videre utviklingsarbeid i helse – og omsorgstjenestene etter at læringsnettverket er ferdig.

Utbytte for deltakerkommunene

 • Utviklet og iverksatt ny organisering av arbeidet og arbeidstiden ved utvalgte tjenestesteder i omsorgstjenestene
 • Et skikkelig kunnskapsløft – varig kompetanseheving for kommunen! Kunnskap og kompetanse som setter kommunen i stand til selv å drive fremtidig utviklingsarbeid ved flere tjenestesteder i helse – og omsorgstjenestene
 • Tilgang til fagekspertise på relevante tema (blant annet kompetansekartlegging, oppgavekartlegging, utvikling av ny organisering av arbeidet, arbeidstidsordninger, lov- og avtaleverk, endringsledelse, prosessledelse og prosjektledelse)
 • Bygging av gode, langsiktige relasjoner med andre kommuner som jobber med lignende problemstillinger – og mulighet til å utveksle erfaringer og læring gjennom utviklingsarbeidet

Før påmeldingsfrist inviterer vi til et uforpliktende digitalt informasjonsmøte for de som er interesserte. 

Tidsperiode

Sju samlinger over 18 måneder. Første samling 27. april 2022, siste samling i oktober 2023. Samlingene gjennomføres digitalt og vil vare i 4-5 timer.

Organisering av læringsnettverket

Tørn/KS bidrar med fagkompetanse, metoder og prosessledelse, mens kommunene deltar med egne endringscase og kunnskap om egen organisasjon. Før oppstart etablerer hver kommune en prosjektgruppe som skal jobbe aktivt med utviklingsarbeidet, og som skal delta på samlingene i læringsnettverket. Nettverket møtes på syv digitale fellessamlinger.

Ved oppstart i læringsnettverket deles deltakerkommunene inn i mindre grupper på 3 kommuner (“trekløver”). Inndelingen gjøres på bakgrunn av det lokale utfordringsbildet og størrelse. Kommunene i hvert trekløver oppfordres til å benytte hverandre som sparringspartnere underveis i utviklingsarbeidet. Trekløveret får tilbud om en faglig veileder i regi av Tørn, og har en avgrenset tid til disposisjon gjennom pilotarbeidet for coaching og veiledning. Ut over dette vil Tørn følge opp den enkelte kommune med jevne mellomrom.

«Åpen skjerm» holdes cirka hver tredje uke gjennom nettverksperioden. Dette er et lavterskeltilbud for støtte og veiledning i utviklingsarbeidet hvor alle kommunene kan logge seg på et teams-møte på et avtalt tidspunkt, og stille spørsmål om smått og stort. «Åpen skjerm» fasiliteres av en Tørn-medarbeider i KS.

Relevante tema på samlingene inkluderer følgende (ikke uttømmende liste):

 • Grunnlaget for et vellykket utviklingsarbeid: Prosjektarbeid, prosjektlederrollen, involverende prosess- og forankringsarbeid og endringsledelse
 • Metoder og verktøy for å utvikle ny organisering av arbeidet, blant annet rotårsaksanalyse og annen Lean-metodikk
 • Kompetansekartlegging
 • Oppgavekartlegging
 • Arbeidstidsordninger, heltidskultur og tjenestestyrt bemanning
 • Lov- og avtaleverk
 • Implementering av ny organisering av arbeidet

Krav til deltakerkommuner – dette trengs for å få et godt utbytte av deltakelsen:

 • Ett eller flere case/endringsprosjekt i en konkret virksomhet, tjenestested eller avdeling. Dette innebærer tilgang til tjenestesteder hvor ny organisering av arbeidet skal utprøves. For å sikre kontinuitet i utviklingsarbeidet, erfarer Tørn at pilotstedene bør ha en relativt stabil drifts- og bemanningssituasjon.
 • Politisk og administrativ forankring av utviklingsarbeidet: Utviklingsarbeidet bør sees i sammenheng med kommunens arbeidsgiverstrategi, strategisk kompetanseplan, planer for arbeid med heltidskultur og evt. andre relevante planer. Administrativ forankring innebærer at det settes av ressurser til dette utviklingsarbeidet.
 • Tydelig definert ansvar på ledernivå for deltakelse i piloten og for fremdrift i utviklingsarbeidet.
 • Dedikerte ressurser til deltakelse i læringsnettverket, helst i form av lokal prosjektleder
 • Lokal styringsgruppe (med partssammensatt deltakelse): Tørn erfarer at en god styringsgruppe består av (hoved)tillitsvalgte, (hoved)verneombud, kommunalsjef e.l., virksomhetsleder for pilotsted, representant fra HR.
 • Lokal prosjektgruppe (inkludert partssammensatt deltakelse): Bør ha bred deltakelse av medarbeidere som jobber i tjenestene, i tillegg til tillitsvalgte, verneombud og HR-representant.
 • Vilje og mulighet til å sørge for bred involvering av medarbeiderne som berøres av utviklingsarbeidet.
 • Vilje og mulighet til å følge fremdriften i læringsnettverket, herunder gjennomføre tildelte oppgaver mellom samlingene. Dette innebærer at pilotavdelingene har kapasitet til å følge fremdriften i læringsnettverket.

Meld dere på her

For å vurdere om læringsnettverket passer for deres kommune, ber vi om korte svar på følgende spørsmål. Svarene sendes til berit.sund@ks.no 

 1. Hvilke mål har dere for deltakelsen i læringsnettverket?
 2. Hvilke endringer i organisering av arbeidet i helse – og omsorgstjenestene forventer dere å oppleve gjennom deltakelsen i læringsnettverket?
 3. Hvordan er deltakelsen forankret i kommunen?
 4. Hvilke strategier/pågående arbeid i kommunen ser dere dette arbeidet i sammenheng med? (Eksempel: Heltidskultursatsning. Plan for strategisk kompetanseutvikling. Deltakelse i Jobbvinner-prosjektet).
 5. Har dere tidligere gjort utviklingsarbeid knyttet til ny organisering av arbeidet? (Eksempel: Oppgavekartlegging. Kompetansekartlegging. Bruk av LEAN-metodikk)

Søknadsfrist er fredag 25. mars.