God ledelse er svært viktig for en god helse- og omsorgstjeneste. Både i sykehus og i kommunene.
Bjørn Arild Gram

Topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Det tilbys 44 studieplasser for toppledere som kan delta på programmet hvert år. 22 av disse kommer fra spesialisthelsetjenesten, og 22 kommer fra kommunehelsetjenesten. Deltakerne kommer fra hele landet for å sikre geografisk spredning og arenaer for samarbeid mellom topplederne.. KS og de regionale helseforetakene vil sammen med BI være involverte parter i utvelgelse og opptaket av deltakerne til Topplederprogrammet. Programmet har seks moduler som går over ett år.

12. oktober åpnet styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, topplederprogrammet på BI sammen med helseminister Bent Høie og rektor ved BI, Inge Jan Henjesand. 44 norske toppledere fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunehelsetjenesten fra hele landet startet samme dag sin ettårige toppplederutdanning. 

KS og Helseforetakene tilbyr nå i samarbeid med BI et helt nytt lederprogram for toppledere i helsetjenesten i Norge. Et av hovedmålene med programmet er å skape gode ledere som kan styrke samordning og videreutvikle samarbeidet på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner i fremtidens helsetjenester.

- Programmet skal bidra til å sikre at spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester har toppledere som aktivt bidrar til at pasienten opplever en helhetlig, koordinert og trygg helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå og finansieringsmodell, sier Bjørn Arild Gram.


F.v: Rektor ved ved BI, Inge Jan Henjesand, helseminister Bent Høie og styrelder i KS, Bjørn Arild Gram under åpningen av topplederprogrammet. 

Helsetjenestene vil kreve tettere samarbeid

- Vi står overfor gjennomgripende endringer i samfunnet vårt. Dette preger også kommunesektoren, og vil gjøre det i mange år framover, sier Bjørn Arild Gram under åpningen.   

- Klimaendring, globalisering, aldrende befolkning og økte forventninger fra innbyggerne påvirker hvordan vi skal organisere helsetjenesten framover. Det påvirker i stor grad hvordan vi de kommunale tjenester må innrettes de neste årene. Målet om bærekraftig utvikling er gjennomgående i kommunal sektor. Det vil være behov for videreutvikling av endringsledelse, styrking av innovasjon, forståelse av digitalisering, tjenestedesign og bruk av ny teknologi. Og ressurssituasjonen i fremtidens helsetjeneste vil kreve et tettere og mer smidig samarbeid slik at vi kan bruke ressursene bedre for å skape bedre pasient og brukeropplevelser. Det blir viktig å bruke og legge til rette for nye og fleksible arbeidsformer, bruke teknologi og medvirke til god utnyttelse av ressurser på tvers. God ledelse er rett og slett viktig for å skape pasientens helsetjeneste, sier Gram. 

For KS har det vært viktig at utdanningen skal kunne gjennomføres med ordinær jobb, være knyttet til en utdanningsinstitusjon og gi studiepoeng.

Bedre toppledere gir bedre helsetjeneste

KS og Helseforetakene er enige om at helsetjenestene står overfor store utfordringer og muligheter når man skal utvikle og levere pasientens helsetjeneste i møte med endrede forventinger, ny teknologi, ressursbegrensninger, behov for beredskap, samt faglig og organisatorisk kompleksitet – og at dette setter nye krav til sektorens toppledere.

- Det nye topplederprogrammet skal bidra til at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som sørger for at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå og finansiering. Programmet gir toppledere en mulighet til å øke sin kompetanse til å lede strategisk utvikling på tvers av organisatoriske grenser, samt utvikle seg som toppleder, sier Bjørn Arild Gram.

Bakgrunn for nasjonalt topplederprogram

Det ble i 2019 inngått en samarbeidsavtale om nasjonalt topplederprogram mellom KS og RHF-ene (regionale helseforetak). Det ble etablert en styringsgruppe med like mange deltagere fra KS og RHF-ene, og det ble etablert en prosjektgruppe med fire medlemmer oppnevnt fra KS og fire medlemmer oppnevnt av RHF-ene.

Utdanningen skal kunne gjennomføres med ordinær jobb, være knyttet til en utdanningsinstitusjon og gi studiepoengl. Programmet gir 30 studiepoeng på masternivå. Handelshøyskolen BI vant anbudsprosessen.