Som et ledd i Regjeringens kompetansereform, ble partene i arbeidslivet invitert til å komme med forslag til treparts bransjeprogram .

KS gikk sammen med LO og fremmet forslag til et program for kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. YS, Unio og Akademikerne har sluttet seg til dette forslaget.

Utvikle tilbud
- KS er glad for å  være med på en kompetansesatsing innenfor helse- og omsorgssektoren. Sektoren er  i stor vekst og omstilling, og kompetansebehovet vil øke framover. Ved at vi som parter i sektoren er med på å forme programmet, kan vi gjennom tett dialog med våre medlemmer utvikle tibud som treffer deres behov, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø

Det er forslått bevilget 30 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2019 til dette. Pengene skal fordeles mellom to bransjeprogram. I tillegg til program for helse- og omsorg, etableres det et program i området Norsk Industri. Begge programmene ble signert 19. desember.

Målet med programmet
Målet med bransjeprogrammene er at ansatte i bransjer og sektorer med særlig behov får nødvendig kompetanse for å mestre omstilling, og blir værende i jobben sin. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i etter- og videreutdanning, spesielt blant ansatte uten fagutdanning og blant fagarbeidere. Også andre yrkesgrupper vil kunne omfattes av innsatsen.

Bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor skal utvikle ulike tiltak som gir ansatte ny og oppdatert kompetanse.

- Dette håper vi vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene og til å redusere fravær og frafall fra sektoren, sier Gangsø.

Programmet skal også utvikle og prøve ut tiltak med utgangspunkt i utfordringer som er knyttet til sektorens kompetansebehov framover, og  å se helse- og kompetanseutfordringer i sammenheng.

- Vi er også glade for at sammenhenger mellom helse og kompetanse gjenspeiles i den nye IA-avtalen. Å satse på kompetanse og mestring hos de ansatte forebygger både fravær og frafall fra sektoren, sier Gangsø.

KS skal nå sammen med arbeidstakerorganisasjonene i sektoren komme med forslag til nye tiltak og kompetansetilbud. Partene  vil gå i dialog med kommuner og fylkeskommuner for å sikre at tiltakene blir målrettet og gjennomførbare for ledere og ansatte i sektoren.

Nye tiltak og tilbud skal tre i kraft fra høsten 2019.

Signert avtale bransjeprogram kommunal helse- og omsorg