Totalt sett har utdanningen lykkes godt med å styrke deltagerne i lederrollene.

Marit Roxrud Leinhardt

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Over tusen ledere har til nå gjennomført utdanningen, og fra høsten starter det opp fire nye klasser, tre i Oslo og en i Trondheim. Det er totalt 216 studieplasser hvert år. Den neste mulighet til å søke utdanningen er mars 2022, informasjon blir lagt ut på våre nettsider og på BI sine nettsider.

Ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester skal løse store utfordringer som for eksempel den demografiske endringen med en aldrende befolkning som gjør at behovene vil øke og mangel på personell og kompetanse samtidig som økonomien blir strammere. De må våge å gjøre store omstillinger og tøffe prioriteringer for å møte fremtiden. Utdanningen for ledere i primærhelsetjenesten ble startet opp i 2015 for å utvikle handlekraftige og kompetente ledere som kunne håndtere behovet for endring og utvikling. Tilbudet er blitt følgeevaluert av konsulentselskapet Rambøll i disse årene, og nå er sluttrapporten klar.

Deltagerne i denne utdanningen kommer fra ulike tjenester i kommunen, og de har både fag, personal og økonomiansvar i sine lederstillinger.

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet og gjennomføres av Handelshøyskolen BI. Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå og målgruppen er ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Sluttrapporten viser at dette studiet er viktig for å videreutvikle ferdigheter innen endringsledelse og innovasjon for ledere som står i utfordrende omstillinger.

Deltagerne er godt fornøyd med utdanningen

Deltagerne er svært godt fornøyd med utdanningen, som de sier har gjort dem tryggere i lederrollen, og mer bevisst andres vurdering av egen lederrolle. Den økte tryggheten og bevisstheten om egen lederrolle har gjort at deltakerne har blitt bedre til å samhandle med omgivelsene ved å tilrettelegge for brukermedvirkning og jobbe sammen med andre aktører, viser sluttrapporten. Dette er viktig for å mobilisere ressurser med tanke på utvikling og innovasjon. Her viser rapporten at deltakerne balanserer økonomiske og faglige hensyn på en bedre måte enn før utdanningen og har forbedret evnen til å utnytte ressursene sine. Deltagerne har rett og slett blitt bedre på økonomistyring, og de involverer medarbeiderne mer i utviklings- og innovasjonsarbeid.

Håndterer krysspresset bedre

- Totalt sett har utdanningen lykkes godt med å styrke deltagerne i lederrollene. Særlig i møte med utfordrende krysspress som sektoren står i, både innenfor ledelse, samhandling med andre kommunale tjenester, men også prioriteringer innenfor helsesektoren, sier avdelingsdirektør i KS Marit Roxrud Leinhardt. - Det er veldig positivt å se at deltakerne opplever å håndtere krysspresset bedre, fordi de er blitt tryggere og tydeligere i lederrollen, samt at de setter av tid til refleksjon og håndterer utfordrende problemstillinger

Tilbudet inngår i Kompetanseløft 2025, som er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Målet med Kompetanseløft 2025 er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og til å sikre at tjenestene har tilstrekkelig og kompetent bemanning.

Lenkeblokk Icon Sluttrapport: Evaluering av Nasjonal lederutdanning