- En felles innsats for at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplasser viktig for KS, sa Tor Arne Gangsø, direktør for KS Arbeidsliv. Ungdom må få mulighet til å gjennomføre videregående opplæring og ta et fagbrev. Den enkelte må gis mulighet til en utdanning som arbeidslivet har stort behov for. Dette la Gangsø vekt på i et møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars.

Forsterker innsatsen
For KS er det viktig at kommunesektoren fortsetter innsatsen og følger opp den sterke veksten i læreplasser som de har stått for de siste årene. Selv om rapporten om status for Samfunnskontrakten, etter ett års samarbeid, viser at det er et stykke å gå, er det grunn til å løfte fram det positive som skjer i kommunesektoren; 

  • Det har vært en økning i antall læreplasser på hele 30 prosent i kommunesektoren i perioden 2011 til 2016.
  • Så nær som alle kommuner og fylkeskommuner har lærlinger. Det store flertallet er innen Helse- og oppvekstfagene. Samtidig omfatter kommunene mange ulike fagområder, og det er potensial for å være lærebedrift i flere lærefag enn i dag. Lier kommune er et av mange eksempler på kommuner som både tar inn flere lærlinger og i flere lærefag, som byggdrifterfaget.
  • Kommunesektoren har 20 prosent av lærlingene og 20 prosent av alle sysselsatte. Hvis vi ser dette opp mot andelen fagarbeidere, har sektoren på landsbasis drøye 5 lærlinger per 100 fagarbeidere.

Videre innsats
KS har satt Samfunnskontrakten på dagsorden i møte med fylkeskommunene, KS’ representanter i Yrkesopplæringsnemdene i politiske og administrative styrer, i utvalg og råd regionalt og sentralt samt på større og mindre konferanser og seminarer. KS har over tid jobbet fram kunnskap om fagopplæring i kommunesektoren gjennom FoU-prosjekter, og mener statistikkgrunnlaget som er jobbet fram av KD/Senter for IKT er verdifullt for videre innsats.

- Bedre statistikk og verktøy for å finne lærebedrifter og nye læreplasser gir godt grunnlag for videre innsats både sentralt og lokalt. Vi må gjøre det mer kjent og ta det i bruk. KS mener det viktigste er at partene sammen og hver for seg gjør en innsats lokalt der lærebedriftene og lærlingene er. Vi har ulike virkemidler, men alle må ta sin del av innsatsen, sa Tor Arne Gangsø.

Det er viktig at partene i kontrakten framskaffer mer kunnskap om de om lag 7000 søkere som hvert år står uten læreplass, og kunnskap om hvordan dimensjonering av fagopplæring skjer både i skole og lærebedrift.