Innsatsen er et samarbeid mellom KS, NAV og hovedsammenslutningene i kommunal sektor. Målet er å få flere ungdommer som i dag verken er i utdanning eller arbeid inn i kommunale jobber. Kommunen er oftest den største arbeidsgiver i lokalsamfunnet. Mange kommuner har eller får et arbeidskraftsbehov som er større enn hos de folk som er yrkesaktive i dag. Vi har bruk for at alle hender er i bruk. Å gjøre aktive tiltak for å få ungdom i arbeid er samfunnsmessig lønnsomt. Samtidig er det avgjørende for den enkelte å ha en jobb, en meningsfull hverdag og en lønn å leve av.

Hva er Inn i jobb?

Marie Elise Axelsen, avdelingsdirektør i avdeling for kvalitetsutvikling i KS, forteller: Inn i jobb er en arena der kommuner kan utforske mulighetene for å gi ungdommer et fotfeste i arbeidslivet – via utdanning og arbeid i kommunen. Dette innenfor rammen av lovverk, krav og prinsipper. Målet er at kommunen selv definerer sitt prosjekt for å få ungdommer inn i jobb i kommunen.

Et eksempel på dette er Lyngdal kommune. Her bruker de et nyoprrettet Helsehus som læringsarena for ungdommer som ikke har arbeid eller utdanning å gå til. De kan prøve seg ut på ulike fag som kommunen byr på; helse og omsorgsarbeid, renhold, vaktmesterfaget og så videre. Av de 10 som startet i august 2020 er 4 nå i gang med å ta fagbrev som helse-og omsorgsmedarbeidere – et yrke der kommunesektoren har et svært stort arbeidskraftsbehov. Lyngdal kommune stiller læreplass til rådighet for dem i programmet som ønsker å ta et fagbrev.

- Innsatsen i Lyngdal er et resultat av et målrettet og systematisk arbeid fra kommunen sin side. For dette skjer ikke av seg selv, sier Marie Elise Axelsen.

Lenkeblokk Icon Påmelding og informasjon her

Nettverksarbeid gir drahjelp

Inn i jobb er en rekke møteplasser der kommunene får drahjelp til å rigge sine prosjekter for å få ungdommer som har litt ekstra med seg inn i arbeidslivet. NAV og fylkeskommunen er viktige og tette samarbeidspartnere. Den enkelte kommune bestemmer selv hvordan innsatsen innrettes lokalt. Et vesentlig mål er at arbeidet fører til blivende strukturer for å få unge inn i kommunale jobber, som de har etablert i Lyngdal kommune.

- Vi ser at utenforskap øker i kriser. Det siste året har korona preget hele verdenssamfunnet og enkeltmennesker. Flere står utenfor arbeidslivet nå, og mange er unge, Axelsen. - Vi har ikke tid til å vente og se, eller håpe at det går seg til. Vi må gjøre noe og dette prosjektet er et viktig bidrag.

Ønsker din kommune å bli med?

Les mer om innhold og påmelding her.