Tidlig inn

Illustrasjoner til IA bransjeprogram Tidlig Inn

Tidlig inn legger til rette for at hver barnehage og avdeling kan jobbe med de utfordringene som preger akkurat deres hverdag.

Lenkeblokk Icon Introduksjon til Tidlig inn

Vi anbefaler at man har minimum én og maks fire runder i hjulet per halvår. På denne måten etablerer barnehagen et løpende og systematisk arbeid med arbeidsmiljøet.

Oppstart med arbeidet

På barnehagens premisser

Alle barnehager er forskjellige. Og barnehageansatte har både erfaringen og egenskapene til å vurdere best hva som vil fungere hos dem. Derfor er Tidlig inn ingen fasit, men en samling ingredienser barnehagene kan hente inspirasjon fra og sette sammen slik de selv ønsker. Hver barnehage og avdeling jobber med de utfordringene som preger akkurat deres hverdag.

Noen ganger kan arbeidsmiljø og sykefravær være vanskelig å snakke om sammen. Det er derfor fint å snakke om spilleregler i avdelingen først, og reflektere over hva som skal til for at dere har gode, respektfulle og trygge samtaler.

Illustrasjoner til IA bransjeprogram Tidlig Inn

Fase 1: Hvordan ser det ut i dag?

Kartlegging av avdelingen

I den første fasen skal dere sammen få oversikt over hva som fungerer bra i avdelingen, og hva som bør bli bedre. Målet er å samle innsikt for å få en felles forståelse av hvordan det ser ut i dag, og med det som grunnlag, ta valg om veien videre i neste fase.

Oppgavene legger opp til en åpen kartlegging av situasjonen i avdelingen, hvor dere får mulighet til å diskutere det som er mest relevant for dere. Det er svært verdifullt om alle ansatte får mulighet til å delta, slik at ulike perspektiver blir ivaretatt.

Noen av oppgavene gjøres individuelt, andre løser dere i fellesskap. Dere finner selv ut hvor og når det egner seg for deres avdeling å gjøre arbeidet. For hver oppgave er det foreslått en minumumstid, men bruk gjerne lenger tid der dere trenger det.

Illustrasjoner til IA bransjeprogram Tidlig Inn

Hvordan vil vi ha det?

Prioritering og målsetting

For å bli enige om hva man ønsker å oppnå og for å vite at man lykkes, skal dere sammen lage et felles målbilde og prioritere utfordringer og god praksis dere ønsker å jobbe videre med. I denne fasen vil dere ende opp med et felles bilde på hva dere ønsker å ta tak i, i deres avdeling og hvorfor.

I forrige fase kartla dere dagens utfordringer, god praksis og rutiner. I denne fasen skal dere fokusere på avdelingens mål. Målet representer deres ønskede jobbsituasjon og arbeidsmiljø, og kan brukes som en pekepinn i valg av strategi og tiltak dere iverksetter.

Illustrasjoner til IA bransjeprogram Tidlig Inn

Hvordan kommer vi dit?

Felles idégenerering

For å sikre engasjement og enighet rundt videre innsats og arbeid, skal dere sammen skape og prioritere idéer og løsninger dere har tro på og ønsker å teste i deres avdeling. I denne fasen vil dere ende opp med en felles idébank på gode, samskapte løsningsforslag.

I forrige fase laget dere et felles målbilde og prioriterte 2-3 utfordringer/god praksis dere ønsker å jobbe videre med. I denne fasen skal avdelingen utforske hvordan dere sammen kan finne gode løsninger på det som er prioritert fra forrige fase. Idébanken er en samling løsninger som kan peke på mulighetsrommet dere har for å oppnå ønskede mål.

Illustrasjoner til IA bransjeprogram Tidlig Inn

Hvordan lærer vi av det vi gjør?

Testing, evaluering og læring

For å teste og lære av idéer som kan bidra til godt arbeidsmiljø og forebygge sykefravær, skal dere i denne fasen teste løsninger og idéer sammen. I enden av denne fasen vil dere stå igjen med nye og justerte rutiner, handlinger og holdninger som bidrar til godt arbeidsmiljø hos dere.

I forrige fase detaljerte dere en eller flere idéer på idékort, og i denne fasen skal dere teste ut disse idéene i avdelingen. Den eneste feilen man kan gjøre når man tester er at man ikke lærer noe av testingen. Om alt går galt og ingenting fungerer med idéen deres, er det stor læring likevel, og dere får muligheten til å justere idéen eller komme opp med nye.

Illustrasjoner til IA bransjeprogram Tidlig Inn

Et kontinuerlig arbeid

En lærende prosess

Gjennom Tidlig inn lærer dere om sentrale begrep ved godt arbeidsmiljø og sammenhengene mellom nærvær og kvalitet i barnehagen. Dere lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere eget og andres arbeid med forebygging av sykefravær og reflektere over egen praksis og nåsituasjon i egen avdeling. Dere vil definere og jobbe med mål og utarbeide gode, samskapte løsningsforslag. Sammen skal dere evaluere og justere rutiner, handlinger og holdninger for å sikre godt arbeidsmiljø.

Etter en runde gjennom fasene vil dere ha samlet erfaringer som gjør at dere stiller enda sterkere til neste runde. Det vil alltid være ting som påvirker hvordan dere organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidsoppgavene i barnehagen. For å kunne forebygge sykefravær og frafall i barnehagen over tid, er det viktig at dere fortsetter arbeidet og jobber systematisk og kontinuerlig.

Husk at dere ikke skal fikse alt på en gang, men ta små kontinuerlige steg mot målet!

Lenkeblokk Icon Last ned presentasjon om en lærende prosess her