Tidlig inn

Illustrasjoner til IA bransjeprogram Tidlig Inn

Arbeidet med Tidlig inn er delt opp i fire faser.

Lenkeblokk Icon Til verktøyet

Tidlig inn er et samskapingsverktøy, der alle ansatte bidrar med sine perspektiver og erfaringer. Tidlig inn gir kunnskap om hvordan man kan jobbe med eget arbeidsmiljø, samtidig som det er et konkret verktøy for å gjennomføre arbeidet i en travel arbeidshverdag. Siden arbeidsmiljø kan variere, jobber hver avdeling med akkurat det de har behov for, gjennom bruken av verktøyet.

Verktøyet er delt opp i fire faser: De ansatte kartlegger hva behovene er, prioriterer og setter seg mål, skaper løsninger sammen, og lærer gjennom prøving og feiling. Fasene gjentas i avdelingens eget tempo og på deres egne premisser. Vi anbefaler at man har minimum én og maks fire runder i hjulet per halvår. På denne måten etablerer barnehagen et løpende og systematisk arbeid med arbeidsmiljøet.

Tidlig inn er bygget på fem prinsipper

Avdelingens egne behov
De ansatte finner selv ut hva avdelingen trenger, og hvilke løsninger de vil prøve ut.

Systematisk fremgangsmåte
De ansatte jobber sammen etter klare mål, ett steg av gangen. De får hjelp til å involvere hele avdelingen.

En del av hverdagen
De ansatte jobber med arbeidsmiljøet sitt hver dag. De bruker møteplassene som allerede finnes, og små lommer av tid i hverdagen.

Tydelig ansvar
De ansatte vet hva som forventes av dem. De vet hvem som har ansvar for hva gjennom arbeidet, og hvordan de kan få ekstra støtte når det trengs.

Stegvis forbedring
De ansatte lærer underveis, og evaluerer rutinene løpende. De tar små steg og jobber med ting de kan gjøre noe med selv.


For å få fullt utbytte av Tidlig inn, bør noen ting være på plass før dere begynner. De ansatte trenger god informasjon om målet med Tidlig inn, og hvordan arbeidet foregår. Her er HMS-gruppen (tillitsvalgt, verneombud og styrer) sentral i gjennomføringen. Introduksjonen i oppstartskapittelet kan benyttes til å informere de ansatte, på for eksempel et planleggingsmøte, personalmøte eller lignende.

I Tidlig inn holder HMS-gruppen i den overordnede prosessen, og støtter avdelingene i arbeidet og sikrer deling på tvers i barnehagen. Hver avdeling tar ansvar for å gjennomføre prosessen på egenhånd. Avdelingsmøter egner seg godt til arbeidet med Tidlig inn, og kan være nyttig for å skape god struktur på disse møtene. Det er også mulig å benytte andre møteplasser om det er mer riktig for dere.

Lenkeblokk Icon Gå til verktøyet Lenkeblokk Icon Presentasjon av kartleggingsverktøyet Tidlig inn