IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) var ett av temaene i "Debatthefte – KS spør for 2018" og på strategikonferansene i år. KS fikk mange viktige innspill og synspunkter. I mars i år vedtok Hovedstyret til KS hva som skulle være mandatet fra KS  inn i samtaler og forhandlinger om en ny IA-avtale fra 2019.
KS deltar i samtalene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet for å ivareta sektorens interesser i et videre IA-samarbeid. 

- Utgangspunktet vårt er at kommunesektoren ønsker en ny IA-avtale også etter 2018. Vår ambisjon er at  en ny trepartsavtale om et inkluderende arbeidsliv må bringe noen nye perspektiver og en annen innretning enn dagens avtale, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

KS mener en ny trepartsavtale må kunne:

  • Innebære mer balanserte forpliktelser for alle tre parter
  • Gjenspeile  og ha forståelse for ulikhetene i norsk arbeidsliv
  • Ha mål som ikke er  motstridende
  • Vurdere differensierte mål for ulike tjenesteområder
  • Vurdere endringer i målgrupper, hvor tiltak knyttet til kompetanse og kvalifisering er en del av løsningen for å hindre frafall fra arbeidslivet.
  • Støtte opp under arbeid med forebyggende arbeidsmiljø, ledelse og medarbeiderskap
  • Ha mer fleksible virkemidler og større lokalt handlingsrom for å prøve ut tiltak og virkemidler
  • Vurdere å prøve ut ulike modeller for innretning på sykelønnsordningen
  • Bidra til å styrke dialogen mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV og legene.

Kompetanse og arbeidsmiljø
- To innsatsområder har vært særlig diskutert i de pågående samtalene. Det ene er å løfte kompetanse som et sentralt moment både i det forebyggende arbeidet og i tilretteleggingsarbeidet. Det er ikke bare sykdom som gjør at folk faller ut av arbeidslivet. Det har også sammenheng med manglende mestring og kompetanse. Det å betrakte kompetansehevende tiltak som tilretteleggingstiltak tror vi er en vei å gå, sier Gangsø.

- Videre er vi opptatt av forebyggende arbeidsmiljø. Her er det gjort et godt stykke arbeid de siste åre. Det må vi  konkretisere og finne gode virkemidler som kan styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Ledelse er en viktig del av dette.

KS mener begge disse innsatsområdene er viktig i et videre IA- samarbeid, samtidig som det også kan representere en ny innretning på avtalens mål og virkemidler.

Sykelønnsordningen er gjenstand for diskusjon i høst og ulike modeller har vært lansert. KS er positiv til forsøk med ulike modeller hvis dette vurderes som hensiktsmessig. Paralellt med IA- samtalene arbeider et Sysselsettingsutvalg med å se på ulike inntektssikringsordninger, inkudert sykelønnsordningen. Det vil være naturlig at partene diskuterer selve ordningen etter at Sysselsettingsutvalget har lagt fram sine forslag.