KS anbefaler medlemmene å videreføre IA egenmeldingsordningen fordi dette har vært et godt virkemiddel for dialog om sykefravær på arbeidsplassen. Dessuten bidrar det til å avlaste helsevesenet med oppfølging av korttidssykefravær.

Dagens regler om egenmelding i folketrygdlovens § 8-24 gir arbeidsgiver rett til å kreve legeerklæring etter tre dager med egenmelding. Arbeidsgiver kan imidlertid bestemme at egenmelding kan benyttes for en lengre periode innenfor arbeidsgiverperioden, det vil si inntil 16 dager.

Fakta om IA-avtalen

Historikk:
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått første gang i 2001 mellom partene i arbeidslivet, staten som arbeidsgiver og regjeringen.

Fornyet gjentatte 
ganger, senest 1.1.2019, med følgende parter: Akademikerne, LO, UNIO og YS, samt KS, NHO, Spekter, Virke og staten ved kommunal- og moderniseringsministeren, samt regjeringen ved
arbeids- og sosialministeren.

Hovedmål:

Sykefraværsprosenten skal i løpet av fireårsperioden 2019–2022 reduseres med ti prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for2018 Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær.

Økonomisk ramme
: 1,1 milliard fra staten for hele perioden.

De største postene er:

• Bransjeprogrammer, 300 millioner.
• Kompetansetiltak – forsøk, 280 millioner.
• Ny arbeidsmiljøsatsing, 220 millioner.
• Nytt tilskudd til Ekspertbistand, 200 millioner.

Kilde: regjeringen.no

Partene i IA-avtalen foreslår at denne muligheten presiseres i folketrygdloven. IA-partene foreslår videre å lovfeste en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det ligger i dag ikke et krav i loven om avtale for å ha utvidede egenmeldingsordninger. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre dette så lenge det er innenfor arbeidsgiverperioden.

Det er viktig å skape mest mulig forutsigbarhet og trygghet rundt dette for ansatte og ledere. Derfor anbefaler KS følgende:

  • Egenmeldingsordningen fra IA avtalen videreføres
  • Eventuelle endringer i egenmeldingsordningen drøftes med de tillitsvalgte, enten i eget møte, AMU eller medbestemmelsesutvalg.
  • Egenmeldingsordningen inntas i administrative retningslinjer, personalreglement eller liknende, for et avgrenset tidsrom, for eksempel til 31.12.22 (IA-avtalens slutt), eller til det tidspunkt retningslinjene eller personalreglementet skal revideres. Det er ikke nødvendig med egen avtale om dette.
  • Ordningen kommuniseres tydelig til ansatte og ledere.