KS anbefaler medlemmene å videreføre IA egenmeldingsordningen fordi dette har vært et godt virkemiddel for dialog om sykefravær på arbeidsplassen. Dessuten bidrar det til å avlaste helsevesenet med oppfølging av korttidssykefravær.

Dagens regler om egenmelding i folketrygdlovens § 8-24 gir arbeidsgiver rett til å kreve legeerklæring etter tre dager med egenmelding. Arbeidsgiver kan imidlertid bestemme at egenmelding kan benyttes for en lengre periode innenfor arbeidsgiverperioden, det vil si inntil 16 dager

Partene i IA-avtalen foreslår at denne muligheten presiseres i folketrygdloven. IA-partene foreslår videre å lovfeste en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det ligger i dag ikke et krav i loven om avtale for å ha utvidede egenmeldingsordninger. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre dette så lenge det er innenfor arbeidsgiverperioden.

Det er viktig å skape mest mulig forutsigbarhet og trygghet rundt dette for ansatte og ledere. Derfor anbefaler KS følgende:

  • Egenmeldingsordningen fra IA avtalen videreføres
  • Eventuelle endringer i egenmeldingsordningen drøftes med de tillitsvalgte, enten i eget møte, AMU eller medbestemmelsesutvalg.
  • Egenmeldingsordningen inntas i administrative retningslinjer, personalreglement eller liknende, for et avgrenset tidsrom, for eksempel til 31.12.22 (IA-avtalens slutt), eller til det tidspunkt retningslinjene eller personalreglementet skal revideres. Det er ikke nødvendig med egen avtale om dette.
  • Ordningen kommuniseres tydelig til ansatte og ledere.