Det er mange forklaringer på hvorfor sykefraværet er høyere i kommunene. Men likevel – vi må ikke slå oss til ro med det!
Gunn Marit Helgesen

Styrelederen ønsket politikere, rådmenn, personalsjefer, ledere, ansatte i NAV, tillitsvalgte, verneombud og andre velkommen til årets erfaringskonferanse om arbeidet med å redusere sykefraværet i norske kommuner. Konferansen arrangeres over to dager på Gardermoen og er en arena deltakerne og kommunene både får påfyll og kan dele erfaringer. Konferansen byr også informasjon om hva den nye IA-avtalen vil bety for kommunal sektor framover.

Jobber godt og systematisk
- I tillegg til at sykefraværet koster samfunnet og kommunene mye i kroner og øre, rammer høyt fravær kvaliteten på de tjenestene vi skal levere, og det skaper et dårligere arbeidsmiljø for ledere og ansatte. Det rammer kommunesektorens omdømme som arbeidsgiver og som tjenesteyter, sa Helgesen i sin åpningstale.

- Det er ikke tvil om at kommunen har dette høyt på dagsordenen. Ingen er tjent med et høyt fravær, eller at de ansatte faller ut av arbeidslivet. Det jobbes godt og systematisk i mange kommuner, men likevel har vi dessverre ikke sett resultater på de nasjonale statistikkene, sa hun.

- Det er mange forklaringer på hvorfor fraværet er høyere i kommunene. Men likevel – vi må ikke slå oss til ro med det. Det er imidlertid viktig å si at det er store forskjeller mellom kommuner og mellom virksomheter. Det er særlig helse- og omsorgstjenestene og barnehagene som skiller seg ut med et stabilt høyt sykefravær.

Bruker kunnskap fra NED-satsingen
- Det handler om ledelse, det handler om forebyggende arbeidsmiljø og det handler om gode rutiner for å følge opp dem som er borte fra jobb slik at de kommer raskt helt eller delvis tilbake.

- Disse innsatsområdene har vært hovedelementene i NED-satsingen. NED-satsingen har vært et samarbeid mellom KS og NAV, og siden oppstarten i 2016 har over 80 kommuner deltatt. Mange av disse kommunene kan vise til positiv utvikling i fraværet sitt. Selv om NED som egen satsing nå fases ut, bruker vi denne kunnskapen og erfaringene når vi nå skal jobbe videre med å bistå kommuner med å redusere sykefraværet. Dette vil være viktig kunnskap når vi nå skal rigge oss for å følge opp den nye IA avtalen, sa Helgesen.

Behov for kompetanse og forebygging
- Utfordringene er ikke like i barnehager, pleie- og omsorg, byggebransjen eller finansvirksomheten. Derfor ser vi fram til å jobbe målrettet inn mot utvalgte bransjer med tilpasset innsats. Vi har tro på at en bransjerettet tilnærming gjør at vi kan spisse og skreddersy tiltak ut i fra utfordringene på den enkelte arbeidsplass. Vi er glad for at den nye IA avtalen løfter fokus på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

- I tillegg vet vi at det brukes mye tid og krefter på oppfølging av sykmeldte.  Kommunene er inkluderende arbeidsgivere som er gode på tilrettelegging. Noen vi si at det noen ganger tilrettelegges for mye og for lenge.

- Det å ha ordninger som stimulerer til at ansatte kan få ny kompetanse og nye oppgaver, mener vi er viktig. Vi er glade for at IA-avtalen tydeliggjør sammenhengen mellom kompetanse og helse, og at kompetansetiltak kan forebygge frafall fra arbeidslivet. Dette har vært viktig for KS.

- Innsatsområdene i ny IA-avtale henger godt sammen med det arbeidet som NED-kommunene gjør. Forebyggende arbeidsmiljø og god og tett oppfølging av sykmeldte. Tar man dette på alvor ute i virksomhetene, så vil resultatene vise seg over tid. Og ledere spiller en nøkkelrolle for å lykkes, sa Gunn Marit Helgesen.

Alle har ansvar
- Men, lederne kan ikke gjøre jobbe alene. Det at tillitsvalgte, verneombud og de ansatte er på samme lag, er avgjørende. Alle har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø som forebygger sykefravær. Det å tørre å snakke om sykefraværet, om når man er for syk til å gå på jobb, eller hva slags fraværskultur det er på den enkelte arbeidsplass er viktig. Ledere må tørre å ta samtaler om dette, men alle har et ansvar for å bidra, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen