Noen ganger kan det være en lang vei tilbake til jobb for en som blir sykemeldt. Den ansatte selv er kanskje i villrede, fastleger er for lite involvert og friskmelder pasienter til arbeid som bare gjør dem sykere, og det kan være vanskelig for leder å vite hvilke grep som er rett å ta.

Men én ting viser seg å være av stor betydning: En leder som støtter og oppmuntrer.

Trygghet og tillit

Forskere ved Fafo har på oppdrag fra KS undersøkt om jobbskifte kan være en god løsning for arbeidstakere som har lange eller hyppige sykefravær og der det er lite trolig at den sykemeldte kommer tilbake til opprinnelig jobb - selv etter utstrakt tilrettelegging.

- Lederen har mye å si for utfallet. En trygg leder som viser tillit gjør sannsynligheten for å lykkes større. Samtidig må den sykemeldte ønske endring, og være villig til å prøve noe nytt, skriver forskerne i rapporten.

Å gripe inn tidlig

Forskerne har studert et utvalg av kommuner som følger opp sykefravær systematisk, der jobbytte er et tiltakene. De har intervjuet HR-sjefer, styrere fra barnehager og helse- og omsorgsvirksomheter og hovedtillitsvalgte om hvordan de jobber i slike saker.

Blant annet fant forskerne at små og mellomstore kommuner gjerne har en fordel når det er aktuelt med jobbytte på grunn av sykemelding. De mindre kommunene har god oversikt over ledige stillinger, noe som gjør det lettere å matche stilling med en ansatt som trenger å skifte jobb.

Det er også viktig med rask handling. Jo tidligere arbeidsgiver tar tak i situasjonen, jo større er sjansen for suksess.

Hva gir et godt resultat?

- Det er nødvendig at den som er sykemeldt forstår at han eller hun er nødt til å gjøre noe med sin egen situasjon og selv må være med på å finne en god løsning. De ansatte har faktisk en medvirkningsplikt. Samtidig må ledere så raskt som mulig åpne for en god dialog om at jobbskifte kan være en løsning, slik at saken ikke trekker unødvendig langt ut i tid, sier forsker Lise Lien ved Fafo

En arbeidsplass preget av åpenhet, støtte og trygghet gir bedre muligheter for at den sykemeldte tør å se på jobbskifte som en god mulighet. Ledere må våge å stille de vanskelige spørsmålene til de sykemeldte og minne dem på plikten til å medvirke for å finne løsninger. De må også vise medmenneskelighet og varsomhet i en vrien situasjon, og åpenhet og tillit mellom leder og ansatt er gull verdt for å lykkes. Samtidig er det avgjørende at den sykemeldte selv ønsker og tør å skifte jobb, påpeker forskerne bak rapporten.

- Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge. Men vi ser at de som lykkes er tydelige på at tilretteleggingen må være tidsbegrenset for at den ikke skal belaste kollegene mer enn nødvendig, sier Lien.