Utvalget skal jobbe i to faser. Først i ett år som et rent ekspertutvalg og deretter ett år utvidet med partene i arbeidslivet.

13. mars ble partene i arbeidslivet og enkelte brukerorganisasjoner invitert til et innspillseminar. Her noen av tankene KS delte med utvalget. (Se innspillet i rammen Videre lesning under artikkelen.)

Det store bildet
Å sikre langsiktig bærekraftig offentlige finanser er et spørsmål om å kunne bevare velferdssamfunnet i fremtiden.

Målet om høy sysselsetting dreier seg både om god samfunnsøkonomi, om vår evne til å utvikle og utføre nødvendige oppgaver og tjenester, bidra til et inkluderende samfunn og et arbeidsliv for alle.

Sysselsettingsutfordringer
Vi har de siste årene hatt en utvikling i Norge med økende utdanningsnivå i befolkningen, et økende kompetanse- og arbeidskraftsbehov, samtidig som sysselsettingen som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder faller. Særlig bekymringsfullt er utviklingen blant unge.

En fallende sysselsetting gir utfordringer knyttet til å opprettholde og utvikle vårt velferdssamfunn, både i form av tjenester og offentlige ordninger for inntektssikring. Disse utfordringene er godt analysert i perspektivmeldingen: Inntektsveksten går ned mens veksten i behovene går opp.

Løsningen er i stor grad økt sysselsetting. Enkelt sagt; flere må jobbe mer. De som står utenfor må kvalifiseres og inkluderes. De som allerede er i jobb må ikke falle ut men jobbe mer og lenger.

KS’ innspill til tiltak – oppsummert

  1. Velferdsordningene må i større grad stimulere til arbeid
  2. Virkemidlene i Nav må i større grad dreies i retning kvalifisering og kompetanse, og ikke bare baseres på helseutfordringer og diagnose. Tilpasset fagopplæring eller målrettet kvalifisering mot en konkret bransje er eksempler på dette
  3. Det bør settes inn nye tiltak for å forebygge frafall fra videregående opplæring, blant annet ved å styrke koblingen til arbeidslivet
  4. Få på plass et bedre samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene
  5. Vurdere økonomiske incentiver og andre tiltak rettet mot både arbeidsgiver og arbeidstaker som kan bidra til at flere jobber heltid, og at fravær og frafall fra arbeidslivet reduseres
  6. Vurdere ordninger og tiltak som styrker kvinners tilknytning til arbeidslivet, blant annet knyttet til fordeling av arbeid og omsorgsoppgaver
  7. En kommunal «jobbgaranti» er ikke løsningen, men en bedre og mer sammenhengende utnyttelse av kommunens ulike fortrinn, kombinert med de rette rammebetingelsene kan bidra til å inkludere flere i arbeid
  8. Økt kommunalt ansvar for virkemidler i NAV bør prøves ut, med mål om å sikre et mer helhetlig og samordnet tjenestetilbud for at flere inkluderes i arbeid.