Renholdsheftet
«Best sammen om å øke nærværet blant renholdere» er et hefte som retter seg direkte mot dem som arbeider med renhold. Et godt arbeidsmiljø og forebygging er viktig for at renholdere skal trives. Renholdere har sin arbeidsplass ved blant annet skoler, barnehager, kontorer, kino og teater og sykehjem. Når ansatte trives, vil dette bidra til at offentlige tjenester oppleves som gode.

Helse og omsorgsheftet
«Best sammen om å øke nærværet i helse og omsorgssektoren» er et hefte for blant annet ansatte i hjemmetjeneste, sykehjem og helsestasjon. Heftet omtaler faktorer som berører denne sektoren spesielt, både psykososiale, organisatoriske og fysiske faktorer som påvirker nærvær og trivsel er det viktig å ha en oppmerksomhet mot for å forebygge sykefravær.

Barnehageheftet 
Partene ønsker med heftet «Best sammen om å øke nærværet i barnehager» å inspirere ledere og ansatte i barnehager til sammen å skape et godt forebyggende arbeidsmiljø for økt nærvær. Når ansatte trives og sykefraværet reduseres vil dette bidra til at barna og foreldrene opplever å ha et godt barnehagetilbud.

Redusert funksjonsevne
«Best sammen om å øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne» er et hefte med spesiell oppmerksomhet mot hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til at flere som står utenfor arbeidsmarkedet kan få innpass i det ordinære arbeidslivet, både med utprøving av egen arbeids og funksjonsevne og ved rekruttering til ledige stillinger.

Seniorheftet
«Best sammen om flere yrkesaktive år» er et hefte som skal gi tips og inspirasjon til hvordan få seniorene til å velge å ønske å jobbe lenger. Flere yrkesaktive år er viktig for den demografiske utviklingen, for at arbeidslivet får beholde viktig kompetanse og for økt verdiskapning. Tilrettelegging for ulike livsfaser, bruk av kompetanse er blant virkemidlene for å oppnå flere yrkesaktive år.

Sykefraværsheftet
Heftet «Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor» gir tips og inspirasjon til arbeidet med å redusere sykefraværet. I kommunesektoren er det høy trivsel, men allikevel er det et høyt sykefravær. Tett samarbeid mellom partene er avgjørende for å fremme nærværet og lykkes med å redusere sykefraværet.

 

 

Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene