Publisert: 22.05.2020

Endret: 24.05.2020

ASSS grunnskole KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet grunnskole omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

  • 202 Grunnskole
  • 213 Voksenopplæring
  • 215 Skolefritidstilbud
  • 222 Skolelokaler
  • 223 Skoleskyss

Ressursbruksindikator. Grunnskole*

Indikatortype  
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Ressursbruksindikatoren (ressursbruk) viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) den enkelte kommune bruker på en tjeneste sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene.
• Utgiftene er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, basert på kostnadsnøkkel i inntektssystemet for kommunene.
• En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
• En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Netto driftsutgifter grunnskole (f202) per elev (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Beløp (1000 kr), netto driftsutgifter på funksjonen 202 Grunnskole. SSB tabell 12367.

B:  Elever i kommunale grunnskoler, vektet (antall). SSB tabell 11977.
Utvalg  
Fortolkning  

Gruppestørrelse (antall)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Elevtimer (antall), elever alle trinn. SSB tabell 12285.

B: Lærertimer, minus morsmål og finsk (antall). SSB tabell 12285.
Utvalg  
Fortolkning  

Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (antall), elever alle trinn. SSB tabell 12222.

B: Elever i kommunale og private grunnskoler (antall), elever alle trinn. SSB tabell 12222.
Utvalg  
Fortolkning  

Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Årstimer til spesialundervisning, kommunale og private grunnskoler (antall). SSB tabell 11974.

B: Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (antall), elever alle trinn. SSB tabell 12222.
Utvalg  
Fortolkning  

Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Elever som var registrert i videregående opplæring vg2 samme år som avsluttet vg1 (antall). SSB tabell 12236.

B: Elever som avsluttet vg1 (antall). SSB tabell 12236.
Utvalg  
Fortolkning  

Sykefravær grunnskole (PAI) (prosent)*

Indikatortype  
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Ferdig beregnet indikator fra PAI

Data er hentet fra PAI-registeret (KS Personaladministrativt informasjonssystem). PAI-tallene viser både egenmeldt («korttidsfravær») og legemeldt, mens i KOSTRA inngår kun legemeldt fravær («langtidsfravær»).

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.
Utvalg Følgende tidsperiode brukes i PAI-beregningen av sykefravær:
• Tallene for 2016 gjelder fra og med 4. kvartal 2015 til og med 3. kvartal 2016
• Tallene for 2017 gjelder fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017
• Tallene for 2018 gjelder fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018
Fortolkning  

Nasjonale prøver 5. trinn, snitt andel nivå 2-3 (prosent)*

Indikatortype  
Datakilde Skoleporten.no og manuelle tall fra kommunene
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Andel elever på 5. trinn som har oppnådd mestringsnivå 2 og 3 i lesing
 + andel elever på 5. trinn som har oppnådd mestringsnivå 2 og 3 i regning
 + andel elever på 5. trinn som har oppnådd mestringsnivå 2 og 3 i engelsk
Indikatoren er beregnet ut fra ferdig beregnede andeler. Merk at gjennomsnittet for indikatorer som er basert på ferdig beregnede nøkkeltall vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

B: 3
Utvalg Tallene er hentet fra skoleporten.no, tall for grunnskole, kun offentlige skoler. Verdien gjelder skoleåret i rapporteringsåret. Eksempelvis gjelder tallene for 2019 skoleåret 2019-2020, tallene for 2018 skoleåret 2018-2019 osv.
Der hvor tallene mangler i skoleporten, har kommunene rapportert tallene manuelt inn til KS.
Fortolkning  

Nasjonale prøver 8. trinn, snitt andel nivå 3-5 (prosent)*

Indikatortype  
Datakilde Skoleporten.no og manuelle tall fra kommunene
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Andel elever på 8. trinn som har oppnådd mestringsnivå 3, 4 og 5 i lesing
 + andel elever på 8. trinn som har oppnådd mestringsnivå 3, 4 og 5 i regning
 + andel elever på 8. trinn som har oppnådd mestringsnivå 3, 4 og 5 i engelsk
Indikatoren er beregnet ut fra ferdig beregnede andeler. Merk at gjennomsnittet for indikatorer som er basert på ferdig beregnede nøkkeltall vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

B: 3
Utvalg Tallene er hentet fra skoleporten.no, tall for grunnskole, kun offentlige skoler. Verdien gjelder skoleåret i rapporteringsåret. Eksempelvis gjelder tallene for 2019 skoleåret 2019-2020, tallene for 2018 skoleåret 2018-2019 osv.
Der hvor tallene mangler i skoleporten, har kommunene rapportert tallene manuelt inn til KS.
Fortolkning  

Nasjonale prøver 9. trinn, snitt andel nivå 3-5 (prosent)*

Indikatortype  
Datakilde Skoleporten.no og manuelle tall fra kommunene
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Andel elever på 9. trinn som har oppnådd mestringsnivå 3, 4 og 5 i lesing
 + andel elever på 9. trinn som har oppnådd mestringsnivå 3, 4 og 5 i regning
Indikatoren er beregnet ut fra ferdig beregnede andeler. Merk at gjennomsnittet for indikatorer som er basert på ferdig beregnede nøkkeltall vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

B: 2
Utvalg Tallene er hentet fra skoleporten.no, tall for grunnskole, kun offentlige skoler. Verdien gjelder skoleåret i rapporteringsåret. Eksempelvis gjelder tallene for 2019 skoleåret 2019-2020, tallene for 2018 skoleåret 2018-2019 osv.
Der hvor tallene mangler i skoleporten, har kommunene rapportert tallene manuelt inn til KS.
Fortolkning  

Eksamen snitt engelsk, regning og norsk*

Indikatortype  
Datakilde Skoleporten.no
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Gjennomsnittlig eksamenskarakter skriftlig eksamen 10. trinn:
(Norsk hovedmål + norsk sidemål)/2
+ Engelsk
+ Matematikk
Indikatoren er beregnet ut fra ferdig beregnede andeler. Merk at gjennomsnittet for indikatorer som er basert på ferdig beregnede nøkkeltall vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

B: 3
Utvalg Tallene er hentet fra skoleporten.no, tall for grunnskole, kun offentlige skoler. Verdien gjelder skoleåret før rapporteringsåret. Eksempelvis gjelder tallene for 2019 skoleåret 2018-2019, tallene for 2018 skoleåret 2017-2018 osv. 
Fortolkning  

Vurdering for læring (snitt skår)*

Indikatortype  
Datakilde Skoleporten.no
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Vurdering for læring, snitt skår, trinn 7 + trinn 10
Indikatoren er beregnet ut fra ferdig beregnede andeler. Merk at gjennomsnittet for indikatorer som er basert på ferdig beregnede nøkkeltall vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

B: 2
Utvalg Tallene er hentet fra skoleporten.no, tall for grunnskole, kun offentlige skoler. Verdien gjelder skoleåret i rapporteringsåret. Eksempelvis gjelder tallene for 2019 skoleåret 2019-2020, tallene for 2018 skoleåret 2018-2019 osv. 
Fortolkning