Publisert: 22.05.2020

Endret: 24.05.2020

ASSS eiendomsforvaltning KOSTRA-funksjoner

Se punktet "utvalg" under den enkelte indikator for oversikt over KOSTRA-funksjoner i ASSS eiendomsforvaltning.

 

Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B) * 100

A: Beløp (1000 kr), art AGD2 netto driftsutgifter på funksjonsgruppe FGK6a Eiendomsforvaltning kommune. SSB tabell 12367.

B: Beløp (1000 kr), Netto driftsutgifter totalt. SSB tabell 12364.

Utvalg FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune, omfatter funksjonene:
• 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg
Fortolkning  

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A/B

A: Areal (m2), areal totalt, funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune. SSB tabell 11906.

B: Personer (antall), I alt. SSB tabell 11805.

Utvalg FGK6 Formålsbygg, kommune, omfatter funksjonene:
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg
Fortolkning  

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A*1000)/B

A: Beløp (1000 kr), Art AGD4 korrigerte brutto driftsutgifter på funksjonsgruppe FGK6a Eiendomsforvaltning kommune. SSB Tabell 12367.

B: Areal (m2), Areal totalt, funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune. SSB tabell 11906.
Utvalg
FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune, omfatter funksjonene:
• 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg

FGK6 Formålsbygg, kommune, omfatter funksjonene:
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg
Fortolkning  

Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning ((A - B)/C) *1000

A: Beløp (1000 kr), art AGD4 korrigerte driftsutgifter på funksjonsgruppe FGK6a Eiendomsforvaltning kommune, SSB tabell 12559.

B: Ba + Bb
Ba: Beløp (1000 kr), funksjonsgruppe FGK6a Eiendomsforvaltning kommune, art A190 leie av lokaler og grunn. SSB tabell 12559.
Bb: Beløp (1000 kr), funksjonsgruppe FGK6a Eiendomsforvaltning kommune, art A590 Avskrivninger (D). SSB tabell 12559.

C: Areal (m2), eid areal, funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune. SSB tabell 11906.
Utvalg
FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune, omfatter funksjonene:
• 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg

FGK6 Formålsbygg, kommune, omfatter funksjonene:
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg
Fortolkning  

Samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltning kWh/m2*

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000)/B

A: Energibruk (MWh), funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune. SSB tabell 12150.

B: Areal (m2), eid areal, funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune. SSB tabell 11906.
Utvalg Eide bygg

FGK6 Formålsbygg, kommune, omfatter funksjonene:
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg
Fortolkning  

Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000)/B

A: Beløp (1000 kr), funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune, art AGD38 utgifter til renholdsaktiviteter. SSB Tabell 12047.

B: Areal (m2), eid areal, funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune. SSB tabell 11906.
Utvalg FGK6 Formålsbygg, kommune, omfatter funksjonene:
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg
Fortolkning  

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000)/B

A: Beløp (1000 kr), funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune, art AGD39 Utgifter til driftsaktiviteter. SSB tabell 12047.

B: Areal (m2), eid areal, funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune. SSB tabell 11906.
Utvalg
FGK6 Formålsbygg, kommune, omfatter funksjonene:
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg
Fortolkning  

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000)/B

A: Beløp (1000 kr), funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune, art AGD36 utgifter til vedlikeholdsaktiviteter. SSB tabell 12047.

B: Areal (m2), eid areal, funksjonsgruppe FGK6 formålsbygg kommune. SSB tabell 11906.
Utvalg FGK6 Formålsbygg, kommune, omfatter funksjonene:
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg
Fortolkning  

Snitt årlig investering per innbygger 2016-2019 (2019-kroner byggekostnadsindeksen boligblokker)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning ((A + B + C + D)/4) * 1000

A: (Aa  * Ab)/Ac
Aa: Beløp (1000 kr), art AGI5 brutto investeringsutgifter på funksjon FGK6 formålsbygg kommune, år 2016. SSB tabell 12559.
Ab: Byggekostnadsindeks boligblokker, for 2019 / byggekostnadsindeks boligblokker for 2016. SSB tabell 08655.
Ac: Personer (antall), alder i alt, år 2016. SSB tabell 11805.

B: (Ba * Bb)/ Bc
Ba: Beløp (1000 kr), art AGI5 brutto investeringsutgifter på funksjon FGK6 formålsbygg kommune, år 2017. SSB tabell 12559.
Bb: Byggekostnadsindeks boligblokker, for 2019 / byggekostnadsindeks boligblokker for 2017. SSB tabell 08655.
Bc:  Personer (antall), alder i alt, år 2017. SSB tabell 11805.

C: (Ca * Cb)/ Cc
Ca: Beløp (1000 kr), art AGI5 brutto investeringsutgifter på funksjon FGK6 formålsbygg kommune, år 2018. SSB tabell 12559.
Cb: Byggekostnadsindeks boligblokker, for 2019 / byggekostnadsindeks boligblokker for 2018. SSB tabell 08655.
Cc:  Personer (antall), alder i alt, år 2018. SSB tabell 11805.

D: Da/Dc
Da: Beløp (1000 kr), art AGI5 brutto investeringsutgifter på funksjon FGK6 formålsbygg kommune, år 2019. SSB tabell 12559.
Dc: Personer (antall), alder i alt, År 2019. SSB tabell 11805.

Utvalg FGK6 Formålsbygg, kommune, omfatter funksjonene:
• 130 Administrasjonslokaler
• 221 Barnehagelokaler og skyss
• 222 Skolelokaler
• 261 Institusjonslokaler
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 386 Kommunale kulturbygg
Fortolkning  

Sykefravær eiendomsforv. (PAI) (prosent)*

Indikatortype Kvalitet
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Ferdig beregnet indikator fra PAI.

Data er hentet fra PAI-registeret (KS Personaladministrativt informasjonssystem). PAI-tallene viser både egenmeldt («korttidsfravær») og legemeldt, mens i KOSTRA inngår kun legemeldt fravær («langtidsfravær»). Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.
Utvalg Følgende tidsperiode brukes i PAI-beregningen av sykefravær:
• Tallene for 2016 gjelder fra og med 4. kvartal 2015 til og med 3. kvartal 2016
• Tallene for 2017 gjelder fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017
• Tallene for 2018 gjelder fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018
Fortolkning