Publisert: 22.05.2020

ASSS grunnskole KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområde barnevern omfatter følgende Kostra-funksjoner:

  • 244 Barneverntjeneste
  • 251 Barneverntiltak til barn som ikke er plassert av barnevernet
  • 252 Barneverntiltak til barn som er plassert av barnevernet

Ressursbruksindikator. Barnevern*

Indikatortype Prioritering/behov
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Ressursbruksindikatoren (ressursbruk) viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) den enkelte kommune bruker på en tjeneste sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene.
• Utgiftene er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, basert på kostnadsnøkkel i inntektssystemet for kommunene.
• En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
• En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Netto driftsutgifter barnevernstjenester per innbygger 0-17 år (kroner)

Indikatortype Prioritering/behov
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B) * 1000

A: Beløp (1000 kr), netto driftsutgifter på funksjonene 244 Barneverntjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. SSB tabell 12367.

B: Antall innbyggere 0-17 år. SSB tabell 11805.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Andel barn med undersøkelser i forhold til innbyggere 0-17 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B)

A: Antall barn med undersøkelse fra barnevernet i løpet av året. SSB tabell 12286.

B: Antall innbyggere 0-17 år. SSB tabell 11805.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B)

A: Antall barn med barneverntiltak i løpet av året, tiltak i alt, 0-22 år. SSB tabell 12275.

B: Antall innbyggere 0-17 år. SSB tabell 11805.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Andel barn som er plassert i løpet av året i prosent av antall barn 0-17 år

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B)

A: Antall barn med barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet, i løpet av året, 0-22 år. SSB tabell 12275.

B: Antall innbyggere 0-17 år. SSB tabell 11805.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Andel barn som ikke er plassert i løpet av året i prosent av alle i tiltak  (0-22 år)

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B)

A: Antall barn med barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet, i løpet av året, 0-22 år. SSB tabell 12275.

B: Antall barn med barnevernstiltak, tiltak i alt, i løpet av året, 0-22 år. SSB tabell 12275.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  
 

Andel barn med tiltak 0-5 år av barn på tiltak 0-17 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde Data bestilt fra SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B)

A: Antall barn med barneverntiltak i løpet av året, 0-5 år. Data er bestilt fra SSB.

B: Antall barn med barnevernstiltak i løpet av året, 0-17 år. Data er bestilt fra SSB.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Brutto driftsutgifter per barn (f244) med undersøkelse eller tiltak (kroner)*

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Ferdig beregnet indikator fra SSB

Grunnlagstallene for denne indikatoren blir ikke publisert hos SSB. Vi henter derfor den ferdig beregnede indikatoren fra SSB. Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

Indikatoren er hentet fra SSB tabell 12279.
Beskrivelse (fra SSB): Brutto driftsutgifter per barn med undersøkelse eller tiltak i løpet av rapporteringsåret.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Brutto driftsutgifter per barn (f251) som ikke er plassert av barnevernet (kroner)

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B) * 1000

A: Beløp (1000 kr), brutto driftsutgifter på funksjonen 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet. SSB tabell 12367.

B:  Antall barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet, i løpet av året, 0-22 år. SSB tabell 12275.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Brutto driftsutgifter per barn (f252) som er plassert av barnevernet (kroner)

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B) * 1000

A: Beløp (1000 kr), brutto driftsutgifter på funksjonen 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. SSB tabell 12367.

B:  Antall barn med barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet, i løpet av året, 0-22 år. SSB tabell 12275.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan (prosent)

Indikatortype Kvalitet 
Datakilde SSB, bestilte tall
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B)

A: Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan. Data er bestilt fra SSB.

B: Barn med barnevernstiltak per 31.12. Data er bestilt fra SSB.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Andel undersøkelser gjennomført i løpet av 3 måneder (prosent)

Indikatortype Kvalitet 
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B)

A: Undersøkelser avsluttet innen 3 måneder. SSB tabell 12860.

B:  Undersøkelser avsluttet. SSB tabell 12860.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Sykefravær barnevern (PAI) (prosent)*

Indikatortype Kvalitet 
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Ferdig beregnet indikator fra PAI

Data er hentet fra PAI-registeret (KS Personaladministrativt informasjonssystem). PAI-tallene viser både egenmeldt («korttidsfravær») og legemeldt, mens i KOSTRA inngår kun legemeldt fravær («langtidsfravær»).

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.
Utvalg Følgende tidsperiode brukes i PAI-beregningen av sykefravær:
• Tallene for 2016 gjelder fra og med 4. kvartal 2015 til og med 3. kvartal 2016
• Tallene for 2017 gjelder fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017
• Tallene for 2018 gjelder fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018
Fortolkning  

Brukertilfredshet

Indikatortype Kvalitet 
Datakilde  
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning  
Utvalg  
Fortolkning