Publisert: 22.05.2020

Endret: 24.05.2020

ASSS barnehage KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområde barnehage omfattes av følgende KOSTRA-funksjoner:  

  • 201 Førskole 
  • 211 Styrket tilbud til førskolebarn 
  • 221 Førskolelokaler og skyss  

KOSTRA-funksjonen 211 har fortsatt benevnelsene førskole og -lærere. 211 omfatter omfatter også tilbud til barn som ikke går i barnehage, da retten til spesialpedagogisk hjelp ikke er direkte knyttet til tilbud i barnehage. Dette er i alle andre sammenhenger blitt endret til barnehage og barnehagelærer. 

 

Ressursbruksindikator. Barnehager*

Tittel Ressursbruksindikator. Barnehager*
Indikatortype Prioritering/behov
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Ressursbruksindikatoren (ressursbruk) viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) den enkelte kommune bruker på en tjeneste sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene.
• Utgiftene er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, basert på kostnadsnøkkel i inntektssystemet for kommunene.
• En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
• En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning  

Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B) * 1000

A: Beløp (1000 kr), netto driftsutgifter på funksjonene 201 Barnehage, 211 Styrket tilbud til førskolebarn og 221 Barnehagelokaler og skyss. SSB tabell 12367.

B: Antall innbyggere 1-5 år. SSB tabell 11805.
Utvalg  
Fortolkning  

Barn 1-2 år i barnehage av innbyggere 1-2 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Fra SSB: Andel barn 1-5 år med barnehageplas. Viser hvor stor andel av 1-5 åringer bosatt i kommunen som har en plass i barnehage.
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B)

A: Antall barn i barnehage 1-2 år, alle barnehager, alle oppholdskategorier. SSB tabell 12056.

B: Antall innbyggere 1-2 år. SSB tabell 11805.
Utvalg Alle barnehager.
Fortolkning  

Barn 3-5 år i barnehage av innbyggere 3-5 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning (A/B)

A: Antall barn i barnehage 3-5 år, alle barnehager, alle oppholdskategorier. SSB tabell 12056.

B: Antall innbyggere 3-5 år. SSB tabell 11805.
Utvalg Alle barnehager.
Fortolkning  

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent)

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Minoritetsspråklige barn i barnehage er barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.
Barn med innvandrerbakgrunn, eksklusive barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 
Utregning (A/B)

A: Antall minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år.  SSB tabell 12272.

B: Antall innvandrerbarn 1-5 år. SSB tabell 12272.
Utvalg  
Fortolkning  

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehage (kroner)

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B) * 1000

A: Beløp (1000 kr), korrigerte brutto driftsutgifter på funksjonen 201 Barnehage. SSB tabell 12367.

B: Korrigerte oppholdstimer i barnehager, alle barnehager. SSB tabell 12216.

Utvalg Alle barnehager.
Korrigerte oppholdstimer: Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall 3- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6 timer, 9- 16 timer vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Dette ganges så med 48 uker. 
Fortolkning  

Antall barn per ansatt kommunale barnehager*

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Utdanningsdirektoratet
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Ferdig beregnet indikator fra Utdanningdirektoratet

Indikatoren viser antall barn per årsverk i grunnbemanningen.

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

Utvalg  Tallene inkluderer ikke familiebarnehager og åpne barnehager. Tallene er per 15.12.
Fortolkning  

Antall barn per ansatt private barnehager*

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A*2 + B / C)

A:  Barn 0-2 år i kommunalt eide barnehager. SSB tabell 12056.

B: Barn 3-6 år i kommunalt eide barnehager. SSB tabell 12056.

C: Årsverk i kommunale barnehager, grunnbemanning som er barnehagelærer eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder. SSB tabell 12436.
Utvalg Kommunalt eide barnehager.
Fortolkning  

Ansatte med barnehagelærerutdanning/annen pedagogisk utdanning av alle ansatte (prosent)

Indikatortype Kvalitet
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Ansatte med utdanning barnehagelærer eller pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder. Alle barnehager. SSB tabell 09345.

B: Ansatte i alle barnehager, alle stillingstyper. SSB tabell 12129.
Utvalg Alle barnehager.
Fortolkning  

ndel menn av grunnbemanningen barnehager (prosent)

Indikatortype Kvalitet
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)

A: Ansatte menn i alle barnehager, med stillingstype styrer, pedagogisk leder eller annen grunnbemanning. SSB tabell 12129.

B: Ansatte i alle barnehager, med stillingstype styrer, pedagogisk leder eller annen grunnbemanning. SSB tabell 12129.
Utvalg Alle barnehager.
Fortolkning  

Sykefravær barnehager (PAI) (prosent)*

Indikatortype Kvalitet
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Ferdig beregnet indikator fra PAI

Data er hentet fra PAI-registeret (KS Personaladministrativt informasjonssystem). PAI-tallene viser både egenmeldt («korttidsfravær») og legemeldt, mens i KOSTRA inngår kun legemeldt fravær («langtidsfravær»).

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.
Utvalg Følgende tidsperiode brukes i PAI-beregningen av sykefravær:
• Tallene for 2016 gjelder fra og med 4. kvartal 2015 til og med 3. kvartal 2016
• Tallene for 2017 gjelder fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017
• Tallene for 2018 gjelder fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018
Fortolkning  

Brukertilfredshet barnehager (snitt skår)  (kilde: Utdanningsdirektoratet)*

Indikatortype Kvalitet
Datakilde Utdanningsdirektoratet
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Kommer
Utvalg  
Fortolkning