Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Trondheim

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om sosiale tjenester

Trondheim reduserer ressursbruken siden forrige rapporteringsår og kommunen bruker nå kun 3 % mer på sosiale tjenester enn snittet for ASSS. Trondheim reduserer også netto driftsutgifter til hele sosialtjenesten og ytelser til livsopphold per innbygger 18-66 år. Kommunen bruker 16 % mindre på netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer enn snittet for ASSS-nettverket.

Trondheim har lave dekningsgrader, men har fortsatt et høyere antall mottakere av kvalifiseringsstønad enn ASSS-snittet. Kvalifiseringsprogram har vært et høyt prioritert tiltak i kommunen (ved forrige rapportering lå Trondheim 82 % over ASSS-snittet). Antallet går kraftig ned siden forrige rapportering.

Trondheims enhetskostnader målt i stønad per sosialhjelpsmottaker ligger like under snittet for ASSS kommunene. Beløpet har ligget stabilt i flere år, men øker fra 46 804 kr per mottaker i 2016 til 47 532 kr i 2017.

Kommunen har stabilt lave og til dels nedadgående stønadslengder, både for mottakere i aldersgruppen 18-24 år og for mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Andel mottakere med stønad i 6 måneder eller mer med sosialhjelp som hovedinntektskilde av alle mottakere/alle aldre reduseres ytterligere og er ved rapportering 11 % under snittet for ASSS.

Andelen deltakere som gikk til arbeid/skole/utdanning etter endt KVP er 71,9 % blant de beste resultatene i ASSS.

Trondheim har et sykefravær på 13 %, det er 20 % høyere enn snittet for ASSS-kommunene.